ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
soru bankası
Aktif işgücü hizmetleri nedir?
İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetleridir.
Aktif işgücü hizmetleri nelerdir?
Temel aktif işgücü hizmetleri;

 • Mesleki Eğitim Kursları
 • Girişimcilik Eğitim Programları
 • İşbaşı Eğitim Programları
 • Toplum Yararına Programlar
Toplum yararına programlar nedir?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP kapsamında hizmet sağlayıcılar kimlerdir?
a) Kamu kurum veya kuruluşları. 
b) Sivil toplum kuruluşları. 
c) Özel sektör işyerleri.
TYP hangi alanlarda uygulanabilir?
a) Çevre temizliği. 
b) Kamusal altyapının yenilenmesi. 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi. 
ç) Bakım onarım ve temizlik işleri yapılması. 
d) Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması. 
e) Ağaçlandırma. 
f) Park düzenlemeleri. 
g) Vadi ve dere ıslahı. 
ğ) Erozyon engelleme çalışmaları. 
Bu sınırlar çerçevesinde TYP uygulanacak alanların belirlenmesinde il müdürlüğünce kamu yararı gözetilir.
TYP'nin süresi ne kadardır?
TYP’lerde haftalık süre, kırk beş saattir.
TYP uygulama süresi, her bir program için dokuz aydan fazla olamaz. İl müdürlüğü TYP’nin niteliğine göre, toplam süreyi aşmamak şartı ile süreyi belirleme yetkisine sahiptir.
Katılımcılar için yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz aydır. Dokuz aylık süre, kişinin TYP kapsamındaki bir programdan yararlanmaya başlama tarihi üzerinden değerlendirilir. Katılımcıların programa başladığı tarihten on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar. 
Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla on sekiz ay yararlanabilir.
Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
Toplum yararına programlara katılım şartları nelerdir?
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 
b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
c) Emekli ve malul aylığı almamak, 
ç) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
Toplum yararına programlarda devam zorunluluğu var mıdır?
Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla on dört güne kadar ücretsiz izin kullanabilir. 
Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da on dört günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.
Toplum yararına programlarda katılımcılara ne kadar ödeme yapılır?
Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır. Katılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır. Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili günleri de dikkate alınır ve bu günlere ait ücret tam ödenir. 

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri katılımcıya yapılacak ödemeler üzerinden hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilir.
Girişimcilik eğitim programı nedir?
Girişimcilik eğitim programı, Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. 
Girişimcilik eğitim programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Programa katılan kişiler KOSGEB yeni girişimci desteğine başvurabilmektedirler.
Girişimcilik eğitim programının süresi ne kadardır?
Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşmakta olup toplam 70 saattir.
Girişimcilik eğitim programlarından yararlanma şartları nelerdir?
 • Kuruma kayıtlı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

 Bu kapsamda Kuruma kayıtlı olanlardan özellikle işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilmektedir.
Girişimcilik eğitim programında hangi giderler karşılanır?
 • Katılımcı zaruri gideri
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
 • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri
İşbaşı eğitim programı nedir?
İŞKUR tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır. 
Program ile neler amaçlanmaktadır?
Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere ve öğrencilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Programın bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve bu kişileri işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler ve öğrenciler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.
Hangi işverenler işbaşı eğitim programlarından yararlanabilir?
Mevcut düzenlemeler kapsamında; 
-İlgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı olan işyerleri, 
-Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vb. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir. 
İşverenler programa nasıl başvuru yapabilirler?
Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kurum tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla ya da doğrudan il müdürlüklerine /hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir. 
Programa kimler katılabilir?
İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;
-15 yaşını doldurmak,
-Kuruma kayıtlı olmak,
-İşsiz olmak. 
Ancak; 
- işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile, 
- programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar. 
İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Kurumumuz internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.
Programa katılacak kişiler nasıl belirlenir?
Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve İŞKUR'dan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işverenler istedikleri kişileri seçerek program düzenleyebilirler.
Programın süresi ne kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı en fazla 320 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür. 
Programın işverene faydaları nelerdir?
İşverenler, programa katılan işsizlere ve özellikle üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkânına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.
Dolayısıyla işverenler program süresince katılımcıları herhangi bir ücret ve sigorta primi ödemeden çalıştırma imkanı bulmaktadır. Ayrıca katılımcıların istihdamı halinde sigorta prim teşviki de mevcuttur.
Programın katılımcıya faydaları nelerdir?
İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır. Programa katılan öğrenciler ise hem zorunlu stajlarını hem de isteğe bağlı stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.300 TL) gelir elde etme imkanı da sağlanmaktadır. Halen günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır. 
İşbaşı eğitim programına katılan kişilerin istihdam edilmesi durumunda sağlanan teşvikler nelerdir?
31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 
18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler
-imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, 
-diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile 
Sigorta primi işveren hissesi asgari ücret üzerinden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 
Mesleki eğitim kurslarını tamamlayanları istihdam etme zorunluluğu var mıdır?
İşverenler, düzenledikleri mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere fiili kurs süresi kadar istihdam etmek zorundadır.
Mesleki eğitim kurslarına katılanlara ücret ödenir mi?
Mesleki eğitim kursları ücretsiz olup Kurum tarafından kursiyerlere devam ettikleri fiili eğitim günü süresince ödeme (20 TL) yapılmaktadır. Ayrıca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
Kimler mesleki eğitim kurslarına katılım şartları nelerdir?
 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
 • İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
 • Emekli olmamak.
Mesleki eğitim kursları nedir?
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. 
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E Ofis No: 15 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea