ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
soru bankası
Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler nelerdir?
5510 Sayılı Kanunda kısa vadeli sigorta kolları bakımından;
a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,
18 inci maddede belirtilen (Geçişi iş göremezlik ödeneğine ilişkin belirtilen) çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz.
Dolayısıyla, hastalık ya da analık hali nedeniyle istirahat raporu alan sigortalının ödeneğe müstahak olup olmadığının hesabında, yukarıdaki durumlardan bir ya da birkaçının varlığı halinde bu süreler son bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması kuralında dikkate alınmaz.
İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler, Kurumca işverene ödettirilmektedir
İş kazasının süresi içinde bildirilmemesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?
(4/a) kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yasal sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. (4/b) kapsamındaki sigortalıya iş kazası bildirimini yapana kadar geçen süreler için iş göremezlik ödeneği ödenmez ödenmiş olanlarda geri alınır.
İş kazasının sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle meydana gelmesi durumunda uygulama şekli nedir?
Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri;
a) Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
b) Ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.
c) Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren geri alınır.
İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan kimler yararlanabilir?
- Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular (5/a)
- Aday çırak, çırak ve stajyerler (5/b)
- Harp Malulleri ile Vazife Malulleri (5/c)
- Türkiye İş Kurumu kursiyerleri (5/e)
- Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri (5/g)
- İntörn öğrenciler
- 5510 Sayılı Kanunun Ek-5. maddesine göre tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

- 5510 Sayılı Kanunun Ek-9. maddesine göre ev hizmetlerinde çalışanlar

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların geçirdiği kazanın iş kazası kabul edilebilmesinin koşulları nelerdir?
Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların, iş kazası sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir.
İşyerinde geçirilen ve dıştan gelen bir etken olmaksızın meydana gelen kalp krizleri iş kazası sayılabilir mi?


Kurumumuzca bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,
-Sigortalı olması,
-Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,
-Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması,
hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.
Sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir rahatsızlık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen özre uğraması hali iş kazası olarak kabul edilecektir.

Sigortalının yatakhanede yattığı sırada, yatakhanede bulunan sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yanmak suretiyle geçirdiği kaza iş kazası sayılır mı?
Olayın işyerine ait yatak hanede meydana gelmesi nedeniyle, olayın iş kazası sayılması gerekmektedir.
Sigortalının ücretli izinli bulunduğu sırada, arkadaşlarını ziyaret maksadıyla geldiği işyerinde merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu bacağının kırılması olayı iş kazası sayılır mı?
Sigortalının izinli olduğu süre zarfında işyeri ile olan hukuki münasebeti, yani hizmet akdi devam ettiği, dolayısıyla sigortalılık vasfını kaybetmemiş olduğundan, olayın iş kazası sayılması gerekir.
Şoför olarak çalışan sigortalının, işyerine ait araçla işverenin talimatıyla onun yazlık evine şahsi eşyalarını götürdüğü sırada geçirdiği trafik kazası iş kazası sayılır mı?
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana geldiğinden, olayın iş kazası sayılması gerekmektedir
Emzikli kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için ayrılan zamanda evine gidip gelirken yolda silahlı saldırı sonucu yaralanması olayı iş kazası sayılır mı?
Emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana geldiğinden, olay iş kazası sayılmaktadır.
İşyerine gitmek için belediyeye ait toplu taşım aracına binmek üzere durakta bekleyen sigortalıya motosikletli sürücünün çarpması sonucu yaralanması iş kazası sayılır mı?
Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay iş kazası olarak tanımlandığından, burada esas olan işverence sağlanan bir taşıtla gidip gelme esasına dayandığından, söz konusu olayın iş kazası sayılmaması gerekmektedir.
Grevde bulunan sigortalının grevden önce hak ettiği ücretini almak için işyerinde bulunduğunda greve katılmayan işçiler tarafından dövülmesi bir iş kazası sayılır mı?
Bu olaya maruz kalan sigortalının sigortalılık niteliği yitirilmemiş ise olay iş kazasıdır.
İşyerinin bulunduğu ilden başka bir ile mal almak için giden sigortalının kalmakta olduğu otelde yangın çıkması sonucu vefat etmesi olayı iş kazası olarak değerlendirilebilir mi?
Çalışan sigortalının yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında meydana gelen kazalar iş kazası olarak kabul edilmektedir.
(4/b) sigortalı kendisine ait tamirci dükkânı işyerinde çalışmakta iken, krikonun kayması sonucu ayağının aracın altında kalarak yaralanması olayı iş kazası sayılır mı?
Kaza, yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana geldiğinden, bahse konu olayın iş kazası sayılması gerekmektedir.
5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü gereğince sigortalı sayılan kişinin işyerinde geçirdiği kaza iş kazası sayılır mı?
(4/b) sigortalısının iş yerinde meydana gelen ve hastalık sigortası kapsamı dışında kalan olayların iş kazası sayılması gerekmektedir.
Kuruma bildirilen iş kazası olayının iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde soruşturma ne şekilde yapılır?
İş kazasının tahkikat ile tespiti, Kurumun il ve merkez müdürlükleri bünyesinde kurulu, Kısa Vadeli Sigorta Servisleri ve İş Kazası Tespit Komisyonunca yapılabilmektedir. İş kazasının tespiti ve soruşturulması ise Kurum müfettişleri tarafından yapılmaktadır.
İş kazası ve meslek hastalığı halinde kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar nelerdir?
■ Geçici iş göremezlik ödeneği,
■ Sürekli iş göremezlik geliri,
■ Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
■ Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği,
■ Ölen sigortalı için cenaze ödeneği
ödenmesi olarak belirlenmiştir.
İşverenin kontrolü dışındaki meydana gelen iş kazalarının bildirimi nereye ve kaç gün içerisinde yapılması gerekmektedir?
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.
İş kazası geçiren sigortalının ödenek alabilmesi ya da gelir bağlanabilmesi için ne kadar sigortalılık süresi bulunması gerekmektedir?
İş kazası geçiren sigortalı için tek şart tescil edilmiş olmasıdır. Herhangi bir prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi şartlar aranmamakta, olayın iş kazası olduğunun tespitinin yapılması gerekmektedir.
Gerçeğe aykırı şekilde iş kazası bildirimi yapanlara İdari Para Cezası var mıdır?
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurum müfettişleri tarafından soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.
İş kazasını sistem hatasından dolayı on-line olarak bildiremedim, elden bildirim yapabilir miyim?
İş kazası bildirimi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan “İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu” ile yapılacaktır. Bildirge e- Sigorta ile Kurum’a bildirilebileceği gibi, elektronik ortamda yapılamadığı durumlarda doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderilebilir.
Sigortasız olarak çalışanların iş kazası geçirmesi halinde rapor ücreti ödenir mi?
Sigortalılık hakkı yasal bir hak olup aynı zamanda mecburidir. Sigortalılık isteğe bağlı değildir. İşçi ile işverenin sigortalılığın yapılmayacağı konusunda yapacağı her türlü sözlü ve yazılı anlaşma geçersizdir. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalı kaçak çalıştırılıyor ve geçirdiği iş kazası/meslek hastalığı işvereni tarafından bizzat Kuruma bildirilmemiş ise bizzat kendisi, ölümü halinde eşi, çocukları veya anne-babası Kuruma yazılı bir dilekçe ile başvurabilirler. Kanunun 23 üncü maddesi, “Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.” Hükmündedir. Buna göre, Sigortasız olarak çalışan işçinin iş kazası geçirmesi halinde konu denetmene bildirilmesi ve denetmen raporuna göre işlem yapılması gerekir. İlk işe girdiği gün iş kazası geçiren ve işe girişi Kuruma bildirilmeyen işçinin iş kazası geçirmesi halinde işe başladığı ve kaza geçirdiği gün itibariyle sigorta tescil işleminin yapılması, aynı gün için ödenen yevmiyesi üzerinden i istirahatli olduğu günler için iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.
İş kazasını bildirmeyen işverenin sorumluluğu nedir?
İş kazasının belirtilen sürede işveren tarafından Kurum’a bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu  amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır.  Yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 26. madde 1-(e) bendine göre idari para cezası uygulanır.
Sigortasız çalıştırdığı işçinin iş kazası bildirimini yapan işverenin sorumluluğu nedir?
Sigortalılık hakkı yasal bir hak olup aynı zamanda mecburidir. Sigortalılık isteğe bağlı değildir. İşçi ile işverenin sigortalılığın yapılmayacağı konusunda yapacağı her türlü sözlü ve yazılı anlaşma geçersizdir. Bu bakımdan, işçi bakımından sigortasız çalıştırılma hukuk düzeninde bir anlam ifade etmeyeceğinden, sigortalı çalışan bir işçi gibi her türlü haktan yararlanabilir.
Kurum sağlık kurulu nedir? Görevleri nelerdir?
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle;
- Çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, 
- Erken yaşlanma halini,
- Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını,
- Malullük derecelerini
belirlemek üzere,  yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kuruldur.
İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi?
Geçirilen kazanın Kurumumuzca iş kazası kabul edilmesi halinde, sigortalının istirahatlı kaldığı günler için Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alması mümkün bulunmaktadır
İş kazası raporlarında prim gün sayısı şartı aranır mı?
Sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
Ancak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalılar ile ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kısa vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için; iş kazasının olduğu tarihten itibaren en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıya, tescil edildiği tarihten itibaren sonraki 10 gün içinde (onuncu gün dahil) iş kazası geçirmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.

4(b)’lilere (kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara) iş kazası veya meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
4/b kapsamında olup, haklarında kısa vadeli sigorta primi kesilenlere (4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan şirket ortakları hariç) iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Geçici iş göremezlik ödeneği genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği istirahatli olunan sürede ödenir. Ancak analık halinde doğum öncesi ve doğum sonrası çalışılmayan sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz. Hastalık halinde ise, bu kişilere geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.
İş kazası sebebiyle rapor alınması halinde SGK tarafından kaç günlük ödeme yapılır?
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılır.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alan ve çalışmaya devam eden kişinin hastalık raporu alması halinde rapor ücreti nasıl hesap edilir?
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.
Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması halinde, meydana gelen özürlerin bütünü göz önüne alınarak kendisine, sürekli iş göremezliğini doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.
Sürekli tam iş göremezlik geliri nasıl hesap edilir?
Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Ancak sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. 
Sürekli kısmi iş göremezlik geliri nasıl hesap edilir?
Sigortalılara bağlanacak sürekli kısmi iş göremezlik geliri, hesaplanacak günlük kazancın 30 katının % 70’inin meslekte kazanma gücü kaybı oranına tekabül eden kısmı kadardır. Sürekli kısmi iş göremezlik gelirlerinde de sigortalının başkasının bakımına muhtaç olduğunun anlaşılması halinde gelir bağlama oranı yine aylık kazancın % 100’ ü olacaktır.
(4/b)’liyim sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak ancak prim borcum var. Borcum dururken sürekli iş göremezlik geliri bağlanır mı?
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanma şartlarında olduğu gibi burada da Kanun Bağ-Kur’lular için diğer şartlara ilaveten bir şart daha öngörmüştür: sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
Sürekli iş göremezlik geliri alan kişinin ölmesi halinde hak sahiplerine gelir bağlanır mı?
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalı ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartları da yerine getirmiş ise hak sahiplerine hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı ödenmektedir.
Sürekli iş göremezlik geliri alırken ölen kişinin hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir mi?
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hiçbir koşul aranmadan cenaze yardımı ödenmektedir.
Sürekli iş göremezlik gelirinden dolayı yetim maaşı alan kız çocuğunun evlenmesi halinde çeyiz ödeneği verilir mi?
Ölüm geliri iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanır. Evlenme ödeneği ise, ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, talep etmeleri halinde evlenme tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık tutarının kendisine peşin olarak ödenmesidir.  Sürekli iş göremezlik gelirinden dolayı ölüm geliri almakta olan kız çocuğu evlenmesi halinde çeyiz ödeneği almaya hak kazanır.
(4/b) kapsamındaki sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik ödeneği alması için aranan şartlar nelerdir?
İş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıların iş göremezlik ödeneği alabilmesi için yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği istirahat raporu almaları, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması gerekmektedir.
İş göremezlik ödeneği ne kadar ödenmektedir?
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da analık hallerinde sigortalılara ödenecek iş göremezlik ödeneği, ödeneğe esas kazançlar üzerinden ödenmektedir.
Ödeneğe esas kazanç:
4/a kapsamındaki sigortalılar için;
İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ödeneğe esas kazanç üzerinden hesaplanır.
4/b kapsamındaki sigortalılar için;
İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde sigortalı tarafından beyan edeceği günlük kazancı üzerinden hesaplanır.
Geçici iş göremezlik ödeneği, ayakta tedavilerinde hesaplanmış olan ödeneğe esas günlük kazancın 2/3'ü, yatarak tedavilerde ise ½’si olarak ödenir.
Geçici iş göremezlik ödenek hesabına esas tutulan devrede prim ve ikramiye gibi ödemelerin bulunması halinde, Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise, ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
(4/b) kapsamındaki sigortalıların iş kazası bildirimini yasal süresi dışında geç bildirilmesi halinde iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
(4/b) kapsamındaki sigortalıların iş kazasını geç bildirmesi halinde iş göremezlik ödeneği bildirim tarihinden itibaren ödenir.
(4/b) kapsamındaki sigortalıların borcunun bulunması halinde iş göremezlik ödeneği verilir mi?
(4/b) kapsamındaki sigortalıların iş göremezlik ödeneği alabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borcunun ödenmiş olması şartı bulunduğundan, borcu bulunan (4/b) sigortalılarına iş göremezlik ödeneği verilmez.
(4/b) kapsamındaki sigortalının iş kazası geçirmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine, Kurumca bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler hak sahiplerine rücu edilir mi?
İş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine, Kurumca bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler rücu edilmez.
(4/b) kapsamındaki sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması halinde ne gibi işlem yapılır?
a-) Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeple veya hekim tavsiyesine uymaması sebebiyle tedavi süresinin uzaması iş göremezlik oranının artması halinde, ödenecek iş göremezlik ödeneği Kurumca dörtte birine kadar eksiltilerek ödenir.
 b-) Sigortalının ağır kusuru yüzünden iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde kusur derecesi esas alınarak iş göremezlik ödeneği üçte birine kadar Kurumca eksiltilerek ödenir.
 c-) Kasdi hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan yada Kurumun yazılı bildirimine rağmen tedavi kabul etmeyen sigortalıya iş göremezlik ödeneğinin yarısı ödenir.
 d-) Tedavi gördüğü hekimden tedavisinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar geri alınır.
(4/b) kapsamındaki sigortalının iş kazası, üçüncü bir kişinin kusuru yüzünden meydana gelmiş ise, ne gibi bir işlem yapılır?
Sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan ve ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, kusurlu görülen üçüncü kişiden rücu edilir.
İş kazasının geç bildirilmesi halinde ne gibi işlem yapılmaktadır?
İş kazasının Kuruma Kanunda belirtilen süreler içerisinde bildirilmemesi halinde, olay tarihi itibariyle Kuruma bildirim yapılıncaya kadar Kurumca sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri işvereninden tahsil edilir.
(4/b) sigortalıların ise iş kazası geçirmeleri ve iş kazasının süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek,  ödenmiş olanlar var ise tahsil edilecek, sadece bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneğinin hangisi verilir?
Geçici iş göremezlik ödeneğinden en yüksek olanı sigortalıya ödenir.
Kuruma bildirilen iş kazası iddiasının soruşturulması kimler tarafından yapılır?
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde Kurum müfettişleri tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri tarafından soruşturma yapılır. Ölümle veya maluliyetle sonuçlanan vakalar ile Kurumca sigortalının meslekte kazanma gücü kaybının %10 ve üzeri olduğu tespit edilen dosyalar denetim talebi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilir. Yargı kararının bulunması halinde tekrar inceleme talep edilmez.
İş kazası geçiren sigortalıya yapılan sağlık yardımları nelerdir?
İş kazası geçiren sigortalının prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın derhal tedaviye alınmasına müteakip belirli süreye bağlı olmaksızın tedavisi devam eder. Daha sonra bu iş kazasına bağlı arızanın nüksetmesi halinde yeniden sağlık yardımı yapılır.
Meydana gelen iş kazasında işverenin yükümlülüğü nelerdir?
İşveren, meydana gelen kaza olayını kazadan sonraki üç iş günü içerisinde Kuruma bildirmekle ve ayrıca iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür.
Meydana gelen iş kazasında sigortalının yükümlülüğü nedir?
Meydana gelen kaza olayını kazadan sonraki üç iş günü içerisinde işverenine veya Kuruma bildirmekle yükümlü olup ayrıca tedavi yapan hekimin bildirdiği tedbir veya tavsiyelere uymak zorundadır. Aksi takdirde tedavisi uzar yada malul kalır veya maluliyet derecesi artarsa geçici iş göremezlik ödeneğinden ve bağlanan gelirden indirim yapılır.
İş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
İş kazası geçiren sigortalıya istirahatlı bırakıldığı her gün için prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenir
İş kazası geçiren sigortalı yurtdışında tedaviye gönderilir mi?
Yurt içinde tedavisi mümkün olmadığı durumlarda yurtdışına tedaviye gönderilir.
İş kazası geçiren sigortalıya hangi protezler verilir?
İş kazasından meydana gelen arızasına istinaden sağlık kurulu raporu ile kullanmasına gerek gösterilen her türlü protez araç ve gereç temin edilir.
İş kazası geçiren sigortalıların bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar için kaç gün prim ödeme gün sayısı şartı aranır?
İş kazası geçin sigortalıların iş kazası sigortası kolundan sağlanan yardımlardan yararlanması için herhangi bir prim ödeme gün sayısı şartı aranmamaktadır.
İş kazası geçiren sigortalının prim ödeme gün sayısı yeterli olmaması halinde sağlık yardımlarından faydalanır mı?

İş kazası sigorta kolunda hastalık sigortasında olduğu gibi herhangi bir prim ödeme gün sayısı aranmamakta, iş kazası geçiren sigortalı işveren tarafından derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürerek tedavisini yaptırması gerekmektedir

İşverence özel sağlık tesisine götürülen iş kazası geçirmiş sigortalıya yapılan ve işverence ödenmiş olan hastane faturası işverene ödenir mi?
İş kazasının yasal süresi (kazadan sonraki 3 iş günü) içinde Kuruma bildirilmiş olması halinde ödenir.
İş kazası nedeniyle tespit edilen maluliyet oranına itiraz edilebilir mi?

İş kazası nedeniyle tespit edilen maluliyet oranının yeniden değerlendirilmesi Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunca yapıldığından dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Meslek hastalığını kim tespit eder?
Meslek hastalığı Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilir.
Meslek hastalığı raporlarına itiraz nasıl yapılır?
İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili her türlü işlemlere de kazanın vuku bulduğu işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesine itiraza ilişkin beyanlarını açıkça içeren bir dilekçe ile yapılması gerekir.
Meslek hastalığının geç bildirilmesi halinde ne gibi yaptırımları vardır?
Meslek hastalığını Kuruma bildirilmesi yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik yada yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.
Sigortalının işten ayrıldıktan sonra meydana gelen meslek hastalığı ile ilgili olarak kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için hangi şartlar aranmaktadır?
Sigortalının eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için kurum tarafından yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Ancak herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulguları ile belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılacaktır.
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E Ofis No: 15 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea