ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
soru bankası
Kurumdan yaşlılık aylığı alıyorum, bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı olsam yaşlılık aylığımdan sosyal güvenlik destek primi kesilir mi?
Hayır. Yaşlılık aylığı almakta iken 4/1-b bendi kapsamında (bağkur) sigortalısı olunmasını gerektirecek şekilde yeniden çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primi 10.02.2016 tarihinde yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile  kaldırılmıştır.
Emekli sandığından emekli aylığı almaktayım, kendi işimi kursam emekli aylığımdan sosyal güvenlik destek primi kesilir mi?
Hayır. Emekli aylığı almakta iken 4/1-b bendi kapsamında (bağkur) sigortalısı olunmasını gerektirecek şekilde yeniden çalışmaya başlayanların emekli aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primi 10.02.2016 tarihinde yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile  kaldırılmıştır.
01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olan engellilerin emeklilik koşulları nelerdir?
 Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu kanunun ilgili maddesine göre malül sayılan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;- % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,- % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığından yararlanırlar. Bu şartlarla aylık bağlananlar, SGK’ca kontrol muayenesine tabi tutulabilir.Ayrıca, hizmet akdine tabi bir veya birkaç işveren yanında çalıştırılan işçiler için 4320 gün ve 4680 gün şartları, işe giriş tarihlerine göre 3600 günden başlamak ve her yıl 100’er gün artırılmak ve belirtilen 4320 ve 4680 günü geçmemek suretiyle kademeli geçiş uygulanmaktadır
Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?
Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.
Hangi sigortalılık türünden emekli olabileceğimin hesabı nasıl yapılır? Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.
Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım ve ayrıldım. Tekrar emekli aylığım nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?

Yaşlılık aylığı kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, yazılı istek tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı bağlanır.
Yeni aylık Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır.
Buna göre, yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

Yaşlılık toptan ödemesi aldım, ihya yapabilir miyim?
5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, ihya işlemleri yapılır.
Yaşlılık toptan ödemesi, günün rayiç bedelinden mi ödenir? Geçmiş dönem prim ödemelerinden mi ödenir?
Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait
olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen
güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı,
toptan ödeme şeklinde verilecektir.
Sigortalılık süresi hesap etmede 01/04/1981 tarihi sigortalılık süresi başlangıcında neyi ifade etmektedir?
4 (a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;
- 1/4/1981 tarihinden önce ise bu tarihin,
- 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarihin,
sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınması, 18 yaş öncesinde geçen çalışma sürelerinin iptal edilmeyip, prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.
(5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?
Geçmişe dönük bir ödeme söz konusu değildir. Dul aylığı,  tarafına yapılan toplu ödemeyi ihya edip parayı ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.
Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?
Askerlik borçlanmasında ödeme süresi bir ay olarak belirlenmiştir.
Emekli Sandığı Emeklisi iken muhtar seçildim. Yeni Kanuna göre emekli aylıklarımdan sosyal güvenlik destek primi kesilecek mi?
Muhtarlar 4/1-b bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Herhangi bir sigorta kolundan (4a-ssk, 4b-bağkur, 4c-emekli sandığı) emekli olduktan Kanunun 4/1-b bendi kapsamında yeniden çalışmaya başlayanlardan kesilen sosyal güvenlik destek primi kaldırıldığından, emekli aylığınızdan sgdp kesintisi yapılmayacaktır. Bu kişiler isteklerine göre ya sigortalı sayılmayacaklar ya da emekli aylıkları kesilip 4/1-b bendi kapsamında sigortalı olacaklardır.
Devlet Memuruyum. 4/c (Emekli Sandığı) hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?
4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir
Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?
Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir
01.10.2008 tarihinden önce (SSK) hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü ne olur?
2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 5510 Sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.
Emekli Sandığından aylık alıyorum. İkamet adresim değişti, nereye bildirmem gerekir?
Adres değişikliğini ikametgâhınızın bulunduğu SGK İl ya da Merkez Müdürlüğüne veya Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 06430 Sıhhiye/ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.
Emekli Sandığı Emeklisi eşimden boşandım. Müşterek çocuklarımıza ve bana, dul-yetim aylığı bağlanır mı?
Yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evli iken ölüm halinde olabilir. Boşanan eşe müşterek çocukları olsa dahi aylık bağlanmaz.
Babam Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü, ben Reddi Miras Davası açtım. Bu durumda Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?
Reddi Miras Davası açmanız, aylık almanıza engel bir durum değildir. Ancak mirastan iskat(men) edilme durumunda aylık alamazsınız.
Emekli Sandığı aylığımı aldığım banka şubesini değiştirmem gerekiyor, ne yapmalıyım?
Banka/Şube değişikliğinizi http://www.turkiye.gov.tr/ adresinden e-devlet şifrenizle yapabilirsiniz. Bunun dışında, söz konusu işlemleriniz için Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına veya SGK İl/Merkez Müdürlüklerine dilekçe ile başvurabilirsiniz.
Emekli maaşım evde almak istiyorum. Kurumunuz tarafından konutta ödeme yapılıyor mu?
Bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüklerine ya da Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmanız halinde aylıklarınız konutunuzda ödenebilecektir.
Emekli Sandığından aylık alan bir emekliyim ve 2 yıllık yüksekokulu bitirdim. İntibakım yeniden yapılarak aylık derecem ve kademem yükseltilebilir mi?
Aktif olarak görevde olanların intibakı yapıldığından, yeni öğrenim durumunuza göre intibakınızın yapılması ve emekli aylıklarınızın yükseltilmesi mümkün değildir?
Kamu Sektöründeki 4/a’lı (SSK) hizmetlerime Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?
Kamu da 4/a’lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla ikramiye ödenir.
4/a’lıyım (SSK), daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?
26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için.
8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.
Ayrıca, 26/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik sonrasında memuriyet sürelerine ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı Kanunun 89 ve geçici 223 üncü maddelerinde belirtilen şartların taşınması gerekmektedir.
Devlet Memuru iken emeklilik başvurusunda bulundum. Evraklarım Kurumunuz kayıtlarına geçtikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim?
İlgililerin emeklilik evrakının Kurumuz kayıtlarına geçtiği andan itibaren emekliliğin iptali mümkün değildir.
01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre eşimden 10 yıldan beri dul aylığı alıyorum. Evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?
Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.
Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin aylığından yararlanabilir miyim?
Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden eşinizden size % 50 oranında aylık bağlanır.
Polis Memuru iken ölen eşimden dul aylığı alıyorum. Tarafıma ek ödeme ödenir mi? Ödenirse hangi oranda ödenir?
Aylık bağlanan dul eşine,  Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi çalışmamak kaydı ile ve aylık bağlanan hisse oranına göre ek ödeme yapılmaktadır.
Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?
Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.
Emekli Sandığına/4-c’ye tabi hizmetlerimin en fazla kaç yılına ikramiye alabilirim?
Emekli Sandığına tabi hizmetlerinizin en fazla 30 tam yılına karşılık emekli ikramiyesi alabilirsiniz.
Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?
Vefat eden annenizin ölüm tarihini nüfusa işleterek, bir dilekçe ile kurumumuza başvurulması yeterlidir.
Emekli Sandığı çalışanıyım. 4/a (SSK) ve 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?
Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine  müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenir. 30 yıldan fazla olan hizmet sürelerine ve özel sektörde 4/a’lı (sigortalı) geçen ve 4/b’li (bağ-kur) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.
Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi?
İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.
Devlet Memuru bir bayanım. Doğum borçlanması yaptığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?
Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.
Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi alabilir miyim?
Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.
Emekli Sandığı ikramiyem eksik hesaplanmış; nereye ve nasıl müracaat etmem gerekir?
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye \ANKARA adresine yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.
Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. 3201 sayılı Yasaya göre borçlandığım yurt dışı hizmetlerime karşılık emekli ikramiyesi alabilir miyim?
3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurt dışı borçlanmalarına emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.
Kamuda, sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken kadrolu öğretmen olarak atandım. Sözleşmeli çalıştığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?
Sözleşmeli olarak çalıştığınız süreler emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.
01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanunun Geçici 192'nci maddesi uyarınca, iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenir mi?
Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olarak geçen sürelerine ikramiye ödenecek olup, Geçici 192. Madde iştirakçiliğinde özel sektörde geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.
Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Borçlandığım ücretsiz izin sürelerine karşılık emeklilik ikramiyesi ödenecek mi?
Borçlandırılan süreler, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinde dikkate alındığından, bu sürelere ikramiye ödenir.
Emekli Sandığından aylık almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda diğer aylık alanların aylıkları yükseltilecek mi?
5434 sayılı kanuna göre Emekli Sandığından aylık almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda diğer aylık alanların aylıkları yükseltilecektir.
5510 sayılı kanuna göre Emekli Sandığından aylık almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda ise diğer aylık alanların aylıkları 24 ay süresince yükseltilmemektedir.
22 yaşında bir bayanım. Beni evlat edinen annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti. Tarafıma aylık bağlanır mı? Gerekli belgeler nelerdir?
Evlat edinen anne ya da baba tarafından size yetim aylığı bağlanır.
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad.No:706437 Sıhhiye \ANKARA
 adresine yazılı müracaat edilmesi yeterlidir.
Eşim, Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü. Eşimin ilk eşinden olan çocuklarına, benim çocuklarımdan daha fazla aylık bağlandı, neden?
İlk eşten olan çocuklar, ana baba yetimi sayıldığından, aylık bağlama oranları diğer eşin çocuklarından fazladır.
Evlatlık verdiğim çocuğum emekli iken vefat etti. Emekli Sandığından tarafıma aylık bağlanır mı? Bağlanırsa gerekli olan evraklar nelerdir?

Evlatlık verdiğiniz çocuğunuzdan dolayı size aylık bağlanır. Dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Emekli Sandığı Emeklisi eşimle aramızda 30 yaş fark var. Eşim vefat etti, tarafıma aylık bağlanır mı?
Müşterek çocuklarınız varsa veya evlendiğiniz tarihten itibaren 10 yıl geçmiş ise; normal oranlarda aylık bağlanır. Şayet bu şartları taşımıyorsanız yarı oranda aylık bağlanır.
Emekli Sandığından Emekli olan eşime, boşanmak için dava açmıştım. Mahkeme tarafından boşanma kararı verildiği sırada eşim öldü. Tarafıma aylık bağlanır mı?
Burada önemli olan mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmemiş olmasıdır. Şayet karar kesinleşmiş ise tarafınıza aylık bağlanmaz.
Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. Evlendim, evlenme İkramiyesi alabilir miyim?
Erkek yetim aylığı alanlara evlenme ikramiyesi ödenmemektedir.
25 yaşımı doldurmadan yüksek lisansa kayıt yaptırdım. Aylık alabilir miyim?
Yüksek lisans öğrenciliğiniz devam ettiği sürece, aylığınızı 25 yaşınızı dolduruncaya kadar alabilirsiniz.
İki yıllık yüksekokul bitirdikten sonra 2. üniversiteyi kazandım. 25 yaşını doldurmadığım için Emekli Sandığından tekrar yetim aylığı alabilir miyim?
Kazandığınız bölüm, bitirdiğiniz bölümün devamı ise; yani 3. sınıftan devam ediyorsanız,
yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak bitirdiğiniz bölümle ilgisi olmayan bir bölüme kayıt yaptırmanız halinde aylık alamazsınız.
Emekli Sandığından, 01.10.2008 tarihinden önce 12 ay üzerinden evlenme ikramiyesi almıştım. Yeni Yasadan(5510) yararlanarak evlenme ikramiyemi 24 ay üzerinden alabilir miyim?
01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre aylık alan ana, eş ve kız yetimlerin evlenmeleri halinde aylıklarının 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödendiğinden tarafınıza 01.10.2008 tarihinden sonra hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.
Evlenme ikramiyemden herhangi bir kesinti yapılır mı?
Evlenme ikramiyenizden, hak etmeden aldığınız aylıklar ve her türlü kanuni kesintiler yapılabilir.
Emekli Sandığı hizmeti (5-10) yıl arası iken vefat eden eşimden dolayı 01.10.2008 tarihinden sonra tarafıma dul aylığı bağlandı. Evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?
İlgiliye bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış olduğundan ve 5510 sayılı kanuna göre evlenme ikramiyesi sadece kız çocuklarına ödendiğinden tarafınıza evlenme ikramiyesi ödenmez.
Emekli Sandığına tabi 15 yıl hizmetim varken istifa ederek görevden ayrıldım. Açıktan emekli olabilir miyim?
15 yıl hizmetinize karşılık 61 yaşınızı doldurmanız şartı ile müracaatınız halinde emekli olabilirsiniz.
Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerimi doldurdum. Fakat yaşımı doldurmadan istifa ederek görevden ayrıldım. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?
Kişinin emeklilik için öngörülen yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığı bağlanması talebi ile yazılı olarak Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir
4/b (BAĞ-KUR) ve 4/a (SSK) hizmetlerim, Emekli Sandığından bağlanacak aylığımı etkiler mi?
 Birleştirilen bütün hizmetler, emekli aylığı hesabında dikkate alınır. Aylık bağlama oranı, toplam hizmet süresi üzerinden hesap edilir.
Emekli Sandığından emekli aylığı almaktayım. Benimle aynı süre çalışıp emekli olan kişiden daha az aylık alıyorum, neden?
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye\ANKARA adresine emsal gösterdiği kişinin emekli sicil numarasını da belirtir şekilde yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir
.
Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı iştirakçilerin sigortalılıkları, hangi hallerde son bulur?
1-Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması,
2-İsteğe bağlı iştirakçi olarak, Emekli Sandığı ile ilgilendirildikten sonra, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışmaya başlanılması, Emekli Sandığı ile isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin, bu isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri hallerinde son bulur.
Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilerin yatırması gereken aylık kesenek ve kurum karşılık tutarı ne kadardır?
Kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36'sı bir aylık ödenmesi gereken kesenek tutarıdır. Bu tutar, terfi tarihlerine ve katsayıda meydana gelen artışlara göre değişecek ve bu değişiklikler ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
Emekli Sandığına tabi 25 yıl hizmetim varken istifa ettim. Yaşım dolana kadar hangi haklardan faydalanabilirim?
Kanunda öngörülen yaşını doldurduğu tarihte yazılı olarak müracaat etmesi halinde emekli aylığınız bağlanacaktır. Bu zaman zarfında genel sağlık sigortasına prim ödeyerek sağlık haklarından faydalanabilirsiniz
Emekli Sandığı maaşımı yurt dışındaki bir bankadan alabilir miyim?
Aylıklarınız; Kurumumuza yazılı olarak başvurmanız halinde, transfer masrafları tarafınızdan karşılanmak suretiyle, dilekçenizde belirtilen banka şubesindeki hesap numaranıza, TC Ziraat Bankası aracılığıyla döviz olarak transfer edilmektedir.
Dilekçede, aylıkların transfer edileceği banka şubesinin adı, adresi, banka hesap numarası ile IBAN numarası, varsa SWIFT/BIC kodu ve ikamet adresinizin de belirtilmesi gerekmektedir.
Emekli Sandığı Emeklisiyim, vergi iadesi tutarlarını hangi dönemlerde alıyorum?
01.01.2006 tarihinden itibaren; vergi iade tutarları, ek ödeme adı altında aylıklarınızla birlikte ödenmektedir.
3713 Sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı almaktayım. Devlet memuru olmam halinde vazife malulü aylığım kesilir mi?
Vazife malulü aylığınız kesilmez, ancak devlet memuru olmanız halinde görev aylıklarınızdan uzun vadeli sigorta kolları primi kesilir.
Eşim, 1 yıl 2 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Askerlikte geçen 20 ay süresini borçlanarak yeni Yasaya göre tarafıma aylık bağlanması mümkün mü?
Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması gerekmektedir.
İkamet ettiğim ilçede banka şubesi yok, Emekli Sandığı aylığımı nereden alabilirim?
Aylıklarınızı, PTT Bank Şubelerinden alabilirsiniz
Emekli Sandığı emeklisiyim, aynı zamanda Kıbrıs Gazisiyim. Her iki maaşı birlikte alabilir miyim
Emekli Sandığından aylık almakta olan kişiler, aynı zamanda Kıbrıs Gazisi aylıklarını da alabilirler.
Babamdan dolayı Tütün İkramiyesinden faydalanan annem vefat etti. Bu ikramiyeden biz varisleri faydalanabilir miyiz?
Varislerin, bir dilekçe ekinde veraset ilamı veya noterden alınacak mirasçılık belgesi ile veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair Vergi Dairesinden veya Mal Müdürlüğünden alacakları belgeleri Kurumumuza göndermeleri halinde ödeme yapılacaktır.
Emekli Polis Memuruyum. 4/a’lı (SSK) bir işe girersem ek ödemem kesilir mi?
Göreve girdiğiniz tarihi takip eden aybaşından itibaren, ek ödemeniz kesilir.
Kamu sektöründe hizmet akdine tabi çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığım dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?
Kamu sektöründe hizmet akdine tabi olarak 4/a’lı (SSK) olunan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması ve kıdem tazminatını almamış olması şartlarıyla emeklilik ikramiyesi ödenebilmektedir.
4/a’lıyım (SSK) daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?
26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için.
8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.
Hangi sigortalılık türünden emekli olabileceğimin hesabı nasıl yapılır? Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.
Emekliyim, tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım ve ayrıldım. Tekrar emekli aylığım nasıl bağlanır?

Yaşlılık aylığı kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, yazılı istek tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı bağlanır.


Yeni aylık Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır.
Buna göre, yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi?
Asgari geçim indirimi fiilen çalışan sigortalılarımız için öngörülen bir yardım türü olup, emeklilerin asgari geçimi alması söz konusu değildir.
Yaşlılık toptan ödemesi aldım, ihya yapabilir miyim?
5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, ihya işlemi yapılır.
Yaşlılık toptan ödemesi, günün rayiç bedelinden mi ödenir? Geçmiş dönem prim ödemelerinden mi ödenir?
Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait
olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen
güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı,
toptan ödeme şeklinde verilecektir.
Sigortalılık sürenin hesaplanmasında 01/04/1981 tarihi sigortalılık süresi başlangıcında neyi ifade etmektedir?
4 (a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;
- 1/4/1981 tarihinden önce ise bu tarihin,
- 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarihin,
sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınması, 18 yaş öncesinde geçen çalışma sürelerinin iptal edilmeyip, prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.
4/c çalışanıyım. 4/a ve 4/b’ye tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?

Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte  kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenir. 30 yıldan fazla olan hizmet sürelerine ve özel sektörde 4/a’lı (SSK)  geçen ve 4/b’li (BAĞ-KUR) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.

4/a’lı olarak çalışmakta iken emekli olmam halinde, Emekli Sandığına tabi geçen 7 yıllık hizmetime karşılık emekli ikramiyesi ödenecek mi?
26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre 5434 sayılı Kanun kapsamında geçen memuriyet sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyet görevinden 08/09/1999 tarihinden sonra istifaen ayrılmış olunması ve istifaen görevden ayrıldığı tarih itibariyle, 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 gün prim ödeme gün sayısına sahip olunması gerekmektedir.
Buna karşılık, 08/09/1999 tarihinden önce memuriyetten istifa ederek ayrılanlara ve memuriyeti görevine son verilme şeklinde sona eren kişilere ise emekli ikramiyesi ödenememektedir.
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E Ofis No: 15 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea