ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
soru bankası
5510 sayılı kanuna göre sağlık hak sahipleri kimlerdir?
Genel sağlık sigortalısının sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; 
a) Eşi, 
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları, 
c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası
5510 sayılı kanundan önce sağlık yardımı alanlar kanundan sonra da yararlanacak mı?
5510 sayılı Kanundan önce sigortalıdan veya emekliden sağlık yardımı alanlar 5510 sayılı kanundan sonrada devam edecektir. Öğrenci ise öğrencilik bitene kadar, Kız çocuğu ise evlenene veya işe girene kadar devam eder.
01.10.2008 tarihinden sonra evlenen boşanan veya işe girip çıkan bir kız çocuğu tekrar yararlanabilir mi?
Kanunda yapılan yeni düzenleme ile durumunda değişiklik olan kız çocuklarının tekrar genel sağlık sigortalısı bakmakla yükümlüsü olmalarına imkan verilmiştir
Kanundan önce devlet memuru olarak çalışmakta iken kanundan sonra emekli olanların çocukları nasıl yararlanır?
Erkek çocukları öğrenci olmak şartıyla kız çocukları devamlı yararlanır.
Kanundan sonra sigortalı olan birinin kız çocukları öğrenci olmadığı halde yararlanabilir mi?
Hayır yararlanamaz. Öğrencilik şartı veya malullük şartı aranmaktadır.
Prim borcu olan 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı sağlıktan yararlanamadığı için, 4/a (ssk) sigortalısı eşinden dolayı sağlıktan yararlanabilir mi?
4/b'li Genel sağlık sigortalısı hak sahibi olan kişiler, prim borcu olsa dahi kendi haklarından faydalanmak zorundalar. Bu durumda, borcunu yatırarak kendi hakkından yada Bağ-kur'dan kaydını sildirerek eşinin üzerinden sağlıktan faydalanabilecektir.
01.10.2008 tarihinde ilk defa genel sağlık sigortası kapsamına alınanlar eski kanunların şartlarından yararlanabilir mi?
Hayır yararlanamaz. 5510 sayılı kanun hükümlerine göre hak sahibi olurlar.
18 yaşın altındaki çocukların sağlık hak sahipliği nasıl oluşturulmaktadır?
5510 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak herhangi bir şart aranmaksızın 60/c-1 kapsamında sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.
2022 sayılı yasa gereğince aylık almakta olan 18 yaş altı çocuğum üzerinden sağlık yardımı alabilir miyim?
Hayır alamazsınız, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaralı alt bendine göre 2022 sayılı kanuna göre aylık alan 18 yaş altı özürlü çocuğun bakmakla yükümlüsü olamaz.
Emekli sandığından emekli aylığı almaktayım aylığımdan genel sağlık sigortası primi kesilecek mi?
Emekli aylığınızdan genel sağlık sigortası pirimi kesilmeyecektir.
2022 sayılı yasa gereğince aylık almaktayım. Sigortalı çocuğumdan sağlık yardımı alabilir miyim?
Hayır alamazsınız, çünkü 2022 sayılı kanuna tabi aylık alanlar genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından, kendi sigortalılıklarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
Genel sağlık sigortalısı olup boşanan eşlerin ortak çocukları kimden yararlandırılır?
Ana veya babası ayrılmış çocukların sağlık aktivasyonları, velayeti bulunan ana ya da baba üzerinden yapılacaktır. Ancak velayeti bulunan ana ya da babanın genel sağlık sigortalılığının bulunmaması halinde velayeti bulunmayan ana ya da babanın yazılı talebi halinde bu kişiler üzerinden de aktivasyonları yapılacaktır.
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa devlet memurluğuna giren bir kimse sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra işe giren devlet memurunun sağlık hak sahipliği Kurum sistemleri tarafından son bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı şartının yerine getirilmesi ile otomatik olarak oluşturulmaktadır. Sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu İl/merkez Müdürlüklerine müracaat etmesine gerek yoktur. Ancak sorun bulunması halinde müracaat etmesi gerekmektedir
Malul olan kimselerin sağlık hak sahipliği nasıl oluşturulmaktadır?
Malul kimselerin, maluliyetlerine ilişkin olarak SGK bünyesindeki Kurum Sağlık Kurulundan alınan sağlık raporuna istinaden sağlık hak sahiplikleri oluşturulmaktadır. Malul olarak sağlık hak sahipliğinden yararlanmanın başlangıç tarihi, Kurum Sağlık Kurulunca kişinin maluliyetine karar verildiği tarih olmaktadır. Maluliyet, niteliğine göre süreli veya süresiz verilebildiğinden, sağlık hak sahipliği bu sürelere göre açılmaktadır.
Evli malül çocuklar yararlanabilir mi?
5510 Sayılı kanuna göre yararlanamaz. Ancak kanundan önce hak sahipliği oluşturulmuşsa o hakkı devam eder
Sigortalıdan yararlanamayan kız çocuklarının genel sağlık sigortası nasıl devam eder?
Durum değişikliği nedeniyle tekrar hak sahibi olamayan kız çocukları ya isteğe bağlı olabilir ya da gelir tespitine göre 60 inci maddesinin (g) bendine göre genel sağlık sigortalısı olabilir
Kız ve erkek çocuklarının sağlıktan yararlanmaları hakkında bilgi verir misiniz?
5510 sayılı Kanundan önce 506, 1479, 5434 sayılı Kanunlara göre kız çocukları evlenene kadar veya boşandıktan sonra ölene kadar anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanmakta idiler. Erkek çocukları ise 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanuna göre yaş ve eğitim durumuna bağlı olarak, 657 sayılı Kanunun 209 uncu maddesine göre ise 25 yaşına kadar eğitim şartı aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanmakta idi. 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaralı alt bendi ile; 
          b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,
şartı getirilmiştir.
          Ancak, 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi değiştirilmiş ve evlenme ya da işe girme halinde bu Kanun hükümlerine tabi olunacağı yönündeki uygulama Mart/2011 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak yapılan bu son değişiklik ile Kanunun yürürlük tarihinden önce bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanan kız çocuklarının durum değişikliği oluncaya kadar yani evlenmedikleri ve işe girmedikleri sürece anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, çocuğun ebeveynlerinden biri üzerinden bakmakla yükümlü olunan kapsamında sağlık hak sahipliği yapılmış ise, Kurum ünitelerimize müracaat etmeleri ve yazılı talepte bulunmaları halinde bu kayıt değiştirilerek diğer ebeveyni üzerinden çocuğun hak sahipliği açılabilir.
           Diğer taraftan eğitim durumuna bağlı olarak sağlık yardımları 20 ve 25 yaşına kadar uzatılacak çocukların aktivasyonlarının devam etmesi için,
           Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumu kayıtlarından öğrencilik bilgileri alınmakta sağlık hak sahiplikleri devam ettirilmektedir. Söz konusu birimlerden elektronik ortamda kayıtların alınamaması durumunda ise öğrencilerin her öğrenim dönemi başında öğrenci belgeleri ile Kurum ünitelerimize başvurmaları gerekmektedir. Eski kanunlara tabi emeklilerin kız çocukları ile 5434 sayılı Kanuna tabi erkek çocuklarına da 25 yaşına kadar öğrenci belgesi gerekmediğinden, bunların aktivasyonları otomatik olarak açılmaktadır. Öğrencilik haklarından yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin girdiğini de bu noktada belirtmek gerekir. Bu kişiler de öğrenim gördükleri sürece 25 yaşına kadar sağlık hak hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.
   Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır.
           5434 sayılı Kanuna tabi sigortalının 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarının evlenmesi, işe girmesi, 5434 sayılı Kanuna tabi ebeveynin emekli olması durum değişikliği sayılmakta daha sonra durum değişikliği ortadan kalkanların sağlık yardımlarından yararlanma şartları 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmektedir. Öğrenci olmaları halinde anne/babaları üzerinden sağlığa müstahak olmaktadırlar. Bu halde öğrenci belgelerinin ünitelerimize ibrazı ve yazılı talep gerekmektedir. (Ancak, 18 yaşını doldurmadan önce zorunlu sigorta kollarına tabi olarak çalışmış olması, öğrenim görmekte iken öğrenim durumuna göre akademik takvim esas alınarak yarıyıl ve yaz tatillerinde sigortalı olması halleri durum değişikliği sayılmayacaktır.) Aynı Kanuna tabi kız çocukları için ise sadece ünitelerimize yazılı müracaat etmeleri yeterli olmaktadır.  Kız çocuklarından durum değişikliği (evlenme, işe girme) olması nedeniyle anne veya babası üzerinden hak sahipliği sona erdirilen, daha sonra durum değişikliği ortadan kalkan (boşanma ve işten ayrılma gibi) ve devir tarihinden önce anne ve babası üzerinden hak sahipliği olmasına rağmen hak sahiplikleri SPAS üzerinden oluşturulmayan kız çocuklarının, Kurumumuza başvurmaları halinde ilgili kanunlarına göre sağlıktan faydalanabileceklerdir.
            Ayrıca, 1/6/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme gereği, bu tarihten sonra lise ve dengi okuldan mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren 120 gün daha bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilecektir.
Sağlık hak sahipliği işlemleri nerelerde yapılmaktadır?
Her üç kurumun mensuplarının sağlık hak sahipliği bütün SGK il/merkez müdürlüklerimizde yapılmaktadır.
Sigortalının vefatı halinde durum değişikliği olan kız çocuğu yararlanır mı?
Sigortalıdan dolayı Yetim aylığı bağlanması halinde yararlanabilir.
Gelir testine girip tescil işlemi yapılan sigortalı sağlık hizmetinden hemen yararlanabilecek midir?
Genel sağlık sigortası kapsamında resen tescil edilen kişilerin sağlık hizmetlerinde yararlanması için son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı aranması Kanunun 67 nci maddesine göre sağlık hizmetlerinden yararlanmanın şartlarındandır. Ancak bu şartın sağlanması ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün olacaktır.
Genel sağlık sigortalılarından hangilerinin aktivasyonları otomatik açılıyor, hangileri için Kuruma müracaat gerekiyor?
SPAS programının işletime açılmasıyla birlikte, eskiden olduğu gibi sigortalı olanların işe başlama evraklarını Kurum ünitelerine getirmesi ve aktivasyon açtırması gerekmemektedir. Sigortalıların kurumlarında yapılan işe giriş, tescil ve prim bilgileri otomatik olarak Kurumumuz kayıtlarına intikal etmekte ve 30 gün GSS prim gün sayısı şartının tamamlanmasıyla birlikte sağlık hak sahiplikleri SPAS programı tarafından otomatik olarak başlatılmaktadır. Sigortalıların 18 yaş altı çocuk ve eş bilgileri de kimlik paylaşım sisteminden elektronik ortamda alındığından bunların aktivasyonu da otomatik olarak sağlanabilmektedir. Sadece, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu 18 yaş üstü çocuklardan sağlık hak sahipliği otomatik olarak oluşturulmayanlar ile anne ve babası için Kurum ünitelerimize yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.
Evlilik birliği devam ettiği halde ayrı yaşayan eş genel sağlık sigortalısından sağlıktan faydalanabilecek midir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre aile birliğinin devam ettiği belgelenen genel sağlık sigortalısı olmayan eşin, genel sağlık sigortalısı eşinden dolayı sağlıktan yararlandırılabilir.
Anne ve babasının sigortalı olması halinde çocuk kimden yararlanır?
Tercih hakkı bulunmaktadır.
Terörden dolayı aylık alan bir kimsenin yakınları katılım payı öder mi?
Yalnız kendisi katılım payı ödemez. Yakınlarından katılım payı alınmaktadır. Ancak Şehit aylığı bağlanırsa aylık bağlanan kimselerden katılım payı alınmaz.
Yurt dışı öğrenci belgeleri geçerli midir?
Evet geçerlidir. Ancak;
-Yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerden; Eğitim gördüğü okulun Türkiye’deki lise, ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren, YÖK veya Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ataşeliği veya Ülkemizin Dış temsilciliklerinden alınacak belge istenecektir.
-Ancak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yurtdışındaki üniversitelere yerleştirilen Türk öğrencilerden denklik belgesi istenmeyecektir.
Sigortalının babasıyla resmi evliliği olmayan öz anaya bakılır mı?
Nüfus Müdürlüğünden ayrı ayrı kayıt almak şartıyla bakılabilir.
Sigortalının nikâhlı eşinin çocuğuna bakılır mı?
Bakılmaz.
Herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan kimse sağlıktan yararlanamayacak mıdır?
Bu durumda olan kimselerin, ilk olarak bulundukları yerin Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir tespitinin yaptırmaları gerekir. Yapılan gelir testi sonucu hane bazında kişi başına düşen aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenler primi devlet tarafından karşılanmak üzere sağlık hak sahipliği oluşturularak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.
Şu ana kadar herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışması olmayan vatandaş, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi? Sağlıktan yararlanabilir mi?
5510 sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de ikamet edenlerden 18 yaşını doldurmuş kişiler, isteğe bağlı sigortalı olabilecekler ve sağlıktan da yararlanabileceklerdir.
Sigortalı olanlar hangi hastanelerden faydalanabilirler?

Kurumumuzca anlaşmalı olan kamu ve özel sağlık hizmet sunucularının tümünden faydalanabilirler. Acil hallerde ise (kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası v.s) anlaşması olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurabilirler.

Askerlikten önce yeterli prim ödeme gün sayısı olan sigortalı, askerliğinin bitmesiyle işbaşı yaptığında ne kadar süre sonra sağlıktan yararlanabilecektir
Silahaltına alınmadan önce yeterli prim gün sayısı olduğundan, askerlik hizmeti bitikten sonra da sağlıktan yararlanmaya devam edecektir.
Emekli aylığı bağlanan kişilerin, eş ve çocuklarının sağlık aktivasyon işlemleri nasıl oluşturulacaktır?
Emekli aylığı bağlanan, hak sahibi olan eş-çocuklarının sağlık aktivasyon işlemleri diğer sağlık hak sahiplerinde olduğu gibi SPAS programı tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.
Sosyal güvencesi olmayan anne-babanın 18 yaşından küçük çocuklarının sosyal güvenceleri var mıdır?
Sosyal güvencesi olmayan anne-babanın 18 yaşından küçük çocukları genel sağlık sigortası kapsamına alındıklarından, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. numaralı kimlik belgeleri ile sağlıktan yararlanabileceklerdir.
5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra boşanan kız çocukları tekrar sağlıktan yararlandırılabilecekler mi?
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra boşanan kız çocukları, öğrenci olması şartı ile 25 yaşına kadar ya da malul olması şartı ile tekrar sağlıktan yararlanabilirler. Öğrenci veya malul olmaması halinde hak sahibi anne ya da babaya tekrar dönemeyeceklerdir.
18 yaşından büyük öğrenci olmayan malul erkek çocuklar sağlıktan nasıl faydalanabileceklerdir?
Kurumca yetkilendirilmiş Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuna istinaden, Kurum Sağlık Kurullarınca maluliyetine karar verilmesi şartı ile sağlıktan yararlanabileceklerdir
İşe başlayan sigortalı kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıktan yararlandırılmaları için kaç gün prim ödemeleri gereklidir?
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık hizmet ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunularına başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekir.
Genel sağlık sigortalısının anne babası sağlık hizmetlerinden ne şekilde faydalandırılacaklardır?
Genel Sağlık sigortalısının, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan askeri ücretin net tutarından daha az olan ana-babası adına, genel sağlık sigortalısının sağlık yardımı talep ve taahhüt formunu tam ve eksiksiz olarak doldurması halinde sağlık hak sahipliği oluşturulacaktır. Bu başvuru e-devlet sistemi üzerinden genel sağlık sigortalısı veya sağlık yardımı talep eden ana/babası tarafından da yapılabilmektedir.

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu yabancı ülke vatandaşlarından ayrıca hangi belgeler istenmektedir?
- İkamet tezkeresi

- Geçici vatandaşlık numarası (Emniyet Müdürlüğünden alınacak)

- İlgili ülke Konsolosluğundan sosyal güvencesi olmadığına dair belge.

5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların(Bağ-Kur) prim borcu olması halinde sağlık hak sahipliği oluşturulabilir mi?
Bunların sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alan sigortalı, ne kadar süre ile sağlık hak sahipliği devam eder?
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği aldığı süre kadar, sağlık hak sahiplikleri devam edecektir.
Üniversite öğrencisi erkek çocuğu öğrenciliği sona ermediği sürece sağlıktan yararlanma hakkı var mıdır?
Üniversite öğrencisi erkek çocuğu, öğrenciliği devam etse dahi, en fazla 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar bakılmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.
Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır
Kimlerin bakmakla yükümlü olduğu kişisi yoktur?

• Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görenlerin,
• Yapılacak gelir testi sonucuna göre aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların,
• Gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların,
• Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilerin,
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların,
• Yabancı uyruklu öğrencilerin,
• Stajyer avukatların,
• 18 yaşından küçük olup 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanların,

 

bakmakla yükümlüleri bulunmamaktadır.

Devlet memurlarından aylıksız izinde olanların Genel Sağlık Sigortası karşısındaki durumları nasıldır?
Aylıksız izinli iken genel sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanılması açısından devlet memurları arasında işe giriş tarihlerine göre farklı durumlar oluşmaktadır. Buna göre; 01.10.2008’den önce işe girmiş devlet memurları aylıksız izinleri süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Ancak 01.10.2008’den sonra işe giren devlet memurlarının aylıksız izin kullanmaları halinde bir yıl süreyle kendi sigortalılıkları üzerlerinden sağlık hizmeti alabilirler. Bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan memurlar, bir yıldan sonra genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak (eş, anne veya baba olarak) veya gelir testi sonucu tespit edilen statüye göre sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.
Yüksek lisans ve doktora yükseköğrenimden sayılır mı? Sayılması durumunda bu öğrenimi görenler kaç yaşına kadar sağlıktan faydalanabilirler?
Yüksek lisans ve doktora yapılması, Yükseköğretim Kanununda yükseköğrenimden sayılmaktadır. Bu nedenle ikinci bir üniversite okuyanlar, yüksek lisans ve doktora yapanlar 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla anne veya babalarından faydalanabilirler. Ancak 25 yaşından sonra lisans, yüksek lisans veya doktora yapsalar bile bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne ya da babaları üzerinden sağlıktan faydalanmaları mümkün değildir.
Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası kapsamında mıdır?

Adres Kayıt Sisteminde yerleşim yeri yurtdışı olarak güncellenen kişiler genel sağlık sigortası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmayacaktır.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde yaşamakta olan Türk vatandaşlarının, ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin Kurumumuz sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bulunduğu ülkelerin sigorta kurumlarına müracaat ederek ilgili sağlık yardım hakkı belgesi (formüler) ile bakmakla yükümlü olduğu kişinin ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Kurumun Yurtdışı İşlemleri Servisine başvurmaları halinde Kurumumuz sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkün olacaktır.

Ülkemiz ile akdettikleri sosyal güvenlik sözleşmesinde, genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmayan ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın eş, 18 yaş üstü çocuğu ile ana ve babasının Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına alınması ve sağlık yardımlarından bu kapsamda faydalanması söz konusudur.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız da yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yurtdışı adreslerini KPS’ de güncelleyerek Türkiye’de açık görünen ikametlerini kapatmaları halinde, bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşinin, 18 yaş üstü çocuğunun, ana ve babasının Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına alınması ve sağlık yardımlarından faydalanması söz konusudur

Emeklilik için yaş şartını doldurmayı bekleyen kişiler gelir testine girmek zorunda mıdırlar?
Emekli olabilmek için yaş şartının gerçekleşmesini bekleyen kişiler, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında veya  Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kurumumuzca resen genel sağlık sigortalısı olarak tescillerinin yapılması ve bir ay içinde yerleşim yerlerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları halinde yapılacak gelir testi işlemlerine istinaden aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının tespitine göre primleri devlet veya kendileri tarafından ödenmek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanmaları söz konusudur. Ancak bu kimselerin eş, anne veya babaları ya da çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak Kanunda aranan kriterlere göre sağlıktan yararlanma hakkı bulunması halinde bu kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.
Durum değişikliği nedir?
5510 sayılı Kanundan önce yürürlükte olan ilgili Kanunlar gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi sayılanlardan;
- Erkek ve kız çocukları ile malul çocukların evlenmesi, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olması, gelir veya aylık bağlanması,
- Bakmakla yükümlü konumundaki anne veya babanın sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olması, gelir veya aylık bağlanması, gelir seviyesinin yükseldiğinin tespiti ya da evlenmesi,

- 25 yaşını doldurmamış 5434 sayılı kanuna tabi çalışan babası veya annesinden faydalanan erkek çocuğunun yararlandığı annesi veya babasının emekliliğe ayrılması,
Halleri, durum değişikliği sayılmakta olup, durum değişikliği ile 5510 sayılı Kanundan önce yürürlükte olan ilgili Kanunlar gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sahip oldukları kazanılmış hakları sona erecektir.
Ancak erkek çocuklarının;

- Askerlik hizmetini er ve erbaş yapması;
- 18 yaşını doldurmadan önce zorunlu sigorta kollarına tabi olarak çalışmış olması,
- Öğrenim görmekte iken öğrenim durumuna göre akademik takvim esas alınarak yarıyıl ve yaz tatillerinde sigortalı olması,
durum değişikliği sayılmayacaktır.
Diğer yandan 1/10/2008 tarihinden önce sağlık yardımlarına müstahak olan kız çocukları 25/02/2011 tarihinden itibaren işten çıkmaları veya evlendikleri eşlerinden ayrılmaları halinde tekrar anne ve babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde çalıştırılan işçiler sağlık yardımlarından yararlanır mı ?
Bu ülkelerde çalıştırılan işçiler topluluk sigortası kapsamında değerlendirildiğinden bu işçilerin işverenleri ile uzun vade (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm) Topluluk sigortası sözleşmesi yapılmakta, ancak Kısa Vade (Hastalık, Analık ile İş kazası ve Meslek Hastalığı) Topluluk sigortası kolundan sözleşme imzalanmadığından dolayısıyla söz konusu sigorta kollarına ait primler de alınmadığından bu kimseler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Yabancı uyruklu kimseler nasıl yararlanır ?
1- Türkiye de İkamet etmesi
2- Vatandaşlık Numarası alması
3- Mensubu olduğu ülkede Sosyal Güvenliğinin olmaması gerekmektedir.
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea