ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
soru bankası
Kısa çalışma uygulaması nedir?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Bakanlar Kurulu kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından genel kriz, bölgesel kriz, sektörel kriz ve zorlayıcı sebepler nelerdir?
Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar,
Bölgesel kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar,
Sektörel kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlar,
Zorlayıcı sebepler: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleri, ifade eder
Hangi işyerlerinde kısa çalışma uygulanabilir?
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
• Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.
İşveren nasıl kısa çalışma talebinde bulunabilir?
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren, Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunur.
İşveren bildiriminde; 
a) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu, 
b) İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikayı ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını, 
c) Varsa iddiasını kanıtlayıcı somut belgeleri, belirtmek zorundadır.

Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste, işveren tarafından Kurumca belirlenen formatta hazırlanarak, manyetik ve yazılı ortamda Kurum yetkilisine teslim edilir.
Kısa çalışma bildirimi nasıl yapılır?
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle yapılan başvuruların uygunluk tespiti, Kurum yetkililerince ivedilikle yapılır. İnceleme sonucu, Kurum tarafından işverene bildirilir. İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.
Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve ne kadar süre ile verilir?
Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödenir.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.
Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ne kadardır?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 
Kısa çalışma ödeneği alınan süre boyunca sigorta primleri yatırılıyor mu?
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri  Fondan ödenmektedir.
Kısa çalışma uygulaması devam ederken işveren normal faaliyetine başlayabilir mi?
Evet. İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda kesilir?
-Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, 
-Yaşlılık aylığı almaya başlaması, 
-Herhangi bir sebeple silâh altına alınması, 
-Herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya 
-Geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.
Kısa çalışma uygulamasında işveren kayıt tutmak zorunda mıdır?
Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
İşverenler aylık işgücü çizelgesini ne zamana kadar vermelidirler?

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde "İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak." Kurumumuz görevleri arasında yer almaktadır.

"4904 sayılı kanunun 21 inci maddesine göre ise "Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur."

Bu madde gereğince Kurumumuz uygulamasında; işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerini (her ay olmak üzere) takip eden ayın sonuna kadar Kurumumuz internet sitesine girmeleri gerekmektedir.

İşkur'un hizmetlerinden internet üzerinden yararlanabilir miyim?
İşverenler, işveren olarak kuruma başvurduktan sonra internet üzerinden işgücü istemi'nde (iş ilanı) bulunabilir, ardından davet-görüşme süreçlerini internet üzerinden gerçekleştirebilirler
İşkur'un hizmetlerinden internet üzerinden yararlanabilmem için neler yapmalıyım?

İnternet üzerinden işlem yapabilmek için "kullanıcı kaydı" oluşturmalısınız. Kullanıcı kaydı, sistem üyeliği anlamına gelmektedir ve sizin internet üzerinden, kendi işyeriniz adına işlem yapabilmenizi sağlayacaktır.

Kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra, T.C. Kimlik numara'nızı, şifrenizi ve işyeriniz için verilen işkur numarası'nı kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurum hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Sistem girişi, ekranın (web sayfasının) sağ üst köşesinden "işveren girişi" bağlantısına tıklandıktan sonra, T.C. Kimlik numarası, şifre ve işveren üyeliği sırasında verilen işkur numarası girilerek yapılabilir.

İşveren kaydımı nasıl oluşturabilirim?
İşyerinizin sistemde daha önce kayıtlı olup olmadığını, sağda "kısayollar" altında bulunan "işveren olarak kayıtlı mıyım?" Ekranından sorgulamalısınız.
1.Eğer kurumumuzda kaydı olan bir işveren iseniz

İşveren veya işveren adına işlem yapacak kişilerin (işveren yetkililerinin) "kısayollar" altında bulunan, "sistem üyeliğine" tıklayarak sistemde kullanıcı kaydını oluşturması, (sisteme üye olması) gerekmektedir.

"kullanıcı kaydımı nasıl oluşturabilirim?" Bölümünü inceleyerek kullanıcı kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi alabilir siniz.

2.Eğer kurumumuza ilk defa kayıt yaptıran bir işveren iseniz
Anasayfamızdaki işveren için olan "üye ol" bağlantısına tıklanarak veya sağdaki "kısayollar" bölümünden "işveren üyeliği" bağlantısına tıklanarak oluşturulabilir. İşyerinizle ve işyeri yetkilisi olarak kendi kimlik bilgilerinizi ekrandaki ilgili alanlara doldurduktan sonra, işveren kaydı tamamlanır.
İşveren kaydı oluşturulmasından sonra, işveren olarak sisteme giriş yapabilir miyim?

İşyeri kaydı oluşturulmasından sonra kurum personeli tarafından işyerinin onaylanması işlemi yapılmadan işveren olarak sisteme giremezsiniz. İşyeri kaydınızın onaylanması için işyerinizin bulunduğu il/şube müdürlüğümüz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Onay işlemi tamamlandıktan sonra, T. C. Kimlik numaranız, şifreniz ve işyeriniz için verilen işkur numarası ile sisteme giriş yapabilirsiniz..

İşveren olarak sisteme giriş şifremi değiştirebilir miyim?
Şifre işverene ait değil, kişiye aittir.bu nedenle kişi değiştirebilir. Dolayısı ile işveren olarak değil, kişi olarak şifre değiştirilmelidir. Bu nedenle şifre değiştirme işlemi için "sistem üyeliği / iş arayan girişi" kullanılmalıdır.
İşveren olarak, sistemde işgücü istemi (iş ilanı) oluşturabilir miyim?

İşgücü istemi oluşturmak için, sisteme işveren olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Sağda "kısayollar" bölümünün altındaki "işgücü istemi oluştur" bağlantısını takip edebilirsiniz. Karşınıza çıkan sayfadan işgücü istemi oluşturabilirsiniz.

İşgücü istemini hızlı oluşturmak isterseniz, "işgücü istemini detaylı oluşturmak istiyorum" bağlantısını kullanarak detaylı işgücü istemi oluşturma ekranına geçebilir siniz. Detaylı işgücü istemi oluşturma sayfasında işlemlerinizi tamamladıktan sonra, "işlem sonu" sonu sekmesinden işgücü istemini kaydetmeyi unutmayınız.

İşgücü istemi doldurulurken, görüşme ve çalışma adresleri (işgücü istemi için) otomatik olarak işveren kaydı sırasında girilen adreslerden doldurulmaktadır. Otomatik gelen bu adresleri, ihtiyaca bağlı olarak, değiştirebilirsiniz.

İşveren olarak uygun iş arayanları seçip, davet edebilir miyim?

İşveren olarak, halen yayınlanmakta olan iş ilanınıza uygun iş arayanları listeleyebilirsiniz. İş arayanlar, işe uygun iş arayanlar arasından rastgele olarak ve rastgele sırada listelenirler. Listelenen iş arayanların özgeçmişlerini, "detay" bağlatısını kullanarak inceleyebilir, uygun gördüklerinizi iş ilanına seçebilirsiniz.

Seçme işleminden sonra, iş arayanın seçmeyi onaylaması beklenir. Seçilen iş arayanlara, işe seçildiklerine dair, tercih ettikleri iletişim adreslerine (email, cep telefonu, v.b) mesaj gönderilir. Bu mesajın iş arayana ulaşmasını takiben, iş arayanın işi onaylaması durumunda davet-görüşme süreci devreye girer. Davet görüşme süreci için detaylı bilgiyi bir sonraki başlıktan öğrenebilirsiniz.

İşveren olarak, iş arayanların başvurularını görebilir ve değerlendirebilir miyim?

Sağda "kısayollar" bölümünün altından, "işgücü istemi işlemleri" bağlatısına tıklayınız. Ulaşılan sayfadan, "ara" komutunu kullanarak ilgili işgücü istemininin listelenmesini sağlayınız. İlgili işgücü isteminin satırında, işaretine tıklayarak bu işgücü isteminin satırını seçiniz. Satır seçildikten sonra, yukarıdaki "aday gör" komutu aktif durumu gelecektir, bu komuta tıklayınız. Karşımıza çıkan sayfa "aday listesi" sayfasıdır, bu sayfadan işgücü istemine başvuran, seçilen, davet edilen ve görüşülen iş arayanların listesini görebiliriz. Ayrıca, iş arayanları davet edebilir ve görüştüğünüz kişilerle ilgili son kararınızı buraya doldurabilirsiniz.

İşveren işe başvuranları veya seçmeyi onaylayanları, ilgili sekmeyi seçtikten sonra, görüşmek istediği kişinin bulunduğu satıra görüşme tarihi ve saat dilimi girerek görüşme davetinde bulunabilir. Sekmelerden oluşan bütün ekranlarımızda olduğu gibi, bu ekranda da, yaptığınız değişikliklerin kaydedilmesi ve sonuçta beklediğiniz işlemlerin gerçekleşmesi için, "işlem sonu" sekmesine giderek "kaydet" komutunu çalıştırmanız gerekir.

Yukarıdaki yöntemle davet ettiğiniz adaylara (başvuran ya da seçilen iş arayanlar), tercih ettikleri iletişim adresi üzerinden "işe davet mesajı" gönderilir.

Sistem girişinde yetkilisi olduğum bütün işyerleri için aynı şifreyi kullandığımı fark ettim, şifremi değiştirdiğimde yetkilisi olduğum diğer işyerleri için giriş yaparken eski şifreyi mi kullanmalıyım?

Birden fazla işyeri için "tek şifre" kullanabilirsiniz. Ancak şifre değişikliğinden sonraki bütün sistem girişlerinizde "yeni" şifrenizi kullanmalısınız. Şifreniz t. C. Kimlik numarası'yla birlikte değerlendirilerek sisteme girişiniz onaylanmaktadır. Birden fazla işyeri için yetkili iseniz, yetkili olduğunuz bütün işyerleri için aynı şifreyi (şifre değiştirirseniz yeni şifrenizi) kullanmalısınız.

Ayrıca; T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak bireysel olarakta (iş arayan girişini kullanarak) giriş yapabilir ve bireysel (şifreniz, ikamet adresiniz, e-mail adresiniz, cep telefonunuz gibi) bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. İşkur portal sistemi, sizinle bireysel bilgileriniz üzerinden iletişime geçecektir.

Bir işyerinin yetkili kullanıcısıyım. İşyeri çizelgesi girişini yapıp sisteme kaydettikten sonra hatalı giriş yaptığımı fark ettim. Ne yapabilirim?
Sisteme aylar bazında kaydetmiş olduğunuz çizelgelerinizden sadece en son ay girmiş olduğunuz çizelge üzerinde güncelleme yapma hakkına sahipsiniz.çizelgenizi silip yeniden girmek istiyorsanız en yakın İşkur birimine uğramalısınız.
Kamu ve özel sektör işyerlerinin, engelli çalıştırma konusundaki yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere uymamanın yaptırımları nelerdir?
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde, "İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler." hükmü bulunmaktadır. Engelli çalıştırma yükümlülüğü, yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmalıdır.
Engelli kontenjanlarını kapatmayan işyerleri hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası Türkiye İş Kurumu İl müdürünce uygulanır, (2016 yılı için çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için 2.212 TL.) Buna rağmen kontenjan açığını kapatmayan işverene kontenjan açığını kapatıncaya kadar idari para cezası uygulanmaya devam edilir.
Yurtdışına işçi götürecek firmalardan istenecek belgeler nelerdir?
  • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir defaya mahsus olmak üzere) 
  • Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da ülkemizdeki yetkili kamu kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi. 
  • Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesinin aslı veya dış temsilciliğimizce gönderilen faks. 
  • Yurtdışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri; sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri; proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan; Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi (Genel Müdürlükçe belirlenen ülkelerden Irak için bu belge istenmez.) 
  • Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge. 
  • Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği (bir defaya mahsus olmak üzere). 
  • İsrail İş ve İşçi Bulma Başmüdürlüğünce düzenlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan Yabancı İşçi Getirme İzni- Şerut Ha Taasuka (Sadece İsrail'de iş alan firmalardan) 
Almanya Federal Cumhuriyeti ile yapılan İstisna Akdi Anlaşması nedir?
Almanya Federal Cumhuriyetinin ve Ülkemizin ekonomik işbirliğini teminat altına almak, Türk Firmalarına Alman pazarına giriş olanağı sağlamak, işgücü piyasasının ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle, Türk işgücüne istihdam olanağı yaratmak amacıyla Ülkemiz ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında "Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma" 18 Kasım 1991 günü imzalanmıştır. AFC'den anlaşma kapsamında aldığı işlerde Türk işçisi çalıştırmak isteyen Türk firmalarının işlemleri "24.04.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ" doğrultusunda yürütülmektedir. İş anlaşması çerçevesinde Türkiye'de mukim Türk firmaları F.Almanya'da mukim firmalardan aldıkları işlerde kendi işçilerini anılan ülkeye götürebileceklerdir.
Türkiye'ye İstisna Akdi Anlaşması kapsamında Federal Almanya tarafından tanınan yıllık kota ne kadardır?
AFC tarafından Ülkemize verilen kota bir yıllık süreyi içermekte ve yıldan yıla değişebilmektedir. 01.10.2011 – 30.09.2012 tarihleri arasında 6170 kişi olarak belirlenmiştir.
İstisna Akdi kapsamında AFC'den iş almak üzere kimler kota talebinde bulunabilir?

TC. Kanunlarına göre kurulu ve halen faaliyet gösteren alanında kendini kanıtlamış Türk firmaları AFC'den iş alan, Alman kanunlarına göre kurulmuş olan firmaların almış oldukları işler için taşeron olarak başvurabilir ve taşeronluğunu almış olduğu işle ilgili ve Kurumca istenilen diğer belgeleri de ibraz etmek koşuluyla kota tahsisi için Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine başvurabilir.

İstisna Akdi çerçevesinde kota talebinde bulunan firmalardan istenilen belgeler nelerdir?
Türkiye'de kurulu bulunan Türk firmalarının, AFC'de iş aldığından bahisle Kurumumuza müracaat etmeleri halinde, işverenlerden ve/veya işveren vekillerinden, istisna akdi iş sözleşmesinin aslı ve konsolosluk onaylı çevirisi, firma yetkililerinin noter onaylı imza sirküleri, şirket sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi, Alman firmasının kuruluş kaydını gösterir (Handwerkeskammer) belgelerle İl/Şube Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
İstisna akdine çerçevesinde yapılan iş anlaşmalarında bulunması gerekli olan koşullar nelerdir?
İş anlaşmalarında yapılacak işin adresi, işin bedeli, işin başlama, bitiş tarihi, sözleşme yapan Türk ve Alman firmalarının imzalarının ve firma kaşelerinin bulunması gerekmektedir
İstisna akdine çerçevesinde yurtdışına gidecek olan işçi başına, SGK'ya ne kadar teminat yatırılması gerekir?
İşverenlerimiz, işçi başına 1000 € teminatı SGK'ya yatırmak zorundadır.
İstisna Akdi kapsamında düzenlenen iş sözleşmelerinin süreleri en fazla ne kadar olabilir?
İstisna Akdi geçici nitelikteki işleri kapsamaktadır. Sözleşme gereği işin bitmesi halinde işçilerin Ülkemize dönmeleri gerekmektedir. İşçilerin 30 günden az süreli işlere götürülmemeleri gerekmekle birlikte iş 200.000 Euronun üzerinde ise bu süre gözönüne alınmamaktadır. Anlaşmanın 6 ncı maddesinde; "Çalışma izninin azami süresi 2 yıldır. İstisna akdi faaliyetinin önceden tahmin edilmeyen bir olay nedeniyle 2 yıldan fazla sürmesi halinde, çalışma izni 6 aya kadar uzatılır. İstisna akdi faaliyetinin 2 yıldan fazla süreceği peşinen belli ise, çalışma izni azami üç yıla kadar verilir. Münferiden yönetici veya idari personel olarak çalışan işçilere azami 4 yıl için çalışma izni verilir" hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla işverenlerde işçileri ile bu sürelerle orantılı sözleşme imzalamalıdır.İstisnai durum; Yurt dışında inşaat, tesisat, işletme yönetimi, bakım ve onarım yapan veya yapacak olanların dışında kalan firmalar için Kurumca bu kural aranmayabilir.
Çalışma izni birden fazla istisna akdi kapsamındaki iş sözleşmeleri için verilebilir mi?
İstisna Akdi kapsamında çalışma izni belirli bir iş sözleşmesi için verilir. Ancak, geçerli bir nedene dayanan istisnai hallerde, birden fazla iş sözleşmesi için çalışma izni verilebilir.
Federal Alman makamlarınca çalışma izni verilen İstisna Akti kapsamındaki Türk işçilerinin işlemleri her hangi bir il/şube müdürlüğünden yapılabilir mi?
Gerekli belgeleri İl/Şube Müdürlüklerine ibraz etmesi nedeniyle, kota tahsisi yapılan ve götüreceği işçileri için ön çalışma izni almak üzere AFC'ye başvurduktan sonra, izni alan işveren işçilerinin işlemlerini herhangi bir il/şube müdürlüğümüzden (Sözleşme imzalayıp, pasaport işlemleri) yaptırabilir. Bu konuda her hangi bir sınırlama yoktur.
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E Ofis No: 15 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea