ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
soru bankası
İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde bu durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir?
Bu süre yani ihbar öneli işçinin hizmet süresine göre belirlenir. İşçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce işten ayrılacağını işverene bildirmesi gereklidir.
İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmeli midir?
İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmelidir. İhbar süresi İş Kanununda hem işveren hem de işçi için karşılıklı olarak düzenlenmiştir. İşverenin, işçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce, işçiyi işten çıkaracağını işçiye bildirmesi gerekmektedir.
Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda da işverenin ihbar süresine uyma zorunluluğu var mıdır?
Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda işverenin ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. İhbar önelleri İş Kanununda sadece belirsiz süreli hizmet akitleri için öngörülmüştür.
İşveren işçiyi ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin işten çıkardığında işçinin talep edebileceği bir hak var mıdır?
İşverenin işçiyi işten çıkarması eğer İş Kanunu’nda sayılan haklı nedenlerden birine dayanmıyor ise, işçiye ihbar süresine ilişkin ücret kadar tazminat ödemek zorundadır
Belirli süreli akit yapmak hangi hallerde mümkün değildir?
Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılmayan iş sözleşmeleri belirsiz niteliktedir.
Çağrı üzerine çalışmada, aksi kararlaştırılmadıkça, işveren çağrıyı işçinin çalışacağı zamandan kaç gün önce yapmak zorundadır?
En az dört gün önce.
Çağrı üzerine çalışmada, sözleşmede günlük çalışma süreleri belirtilmemişse, işveren çağrıda işçiyi günde en az ne kadar üst üste çalıştırmak zorundadır?
En az dört saat.
4857 sayılı Kanuna göre, iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda iş sözleşmesi nasıl kabul edilir?
Belirsiz süreli kabul edilir.
4857 sayılı Kanuna göre, ne kadar süreli işler ‘süreksiz iş’ olarak kabul edilir?
Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işler ‘süreksiz iş’ olarak kabul edilmektedir.
İşveren iş sözleşmesine İş Kanununa aykırı hüküm koyabilir mi?
İş sözleşmesi taraflar arasında bir sözleşme olmasına rağmen, iş sözleşmesine kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlemeler konulamaz.
Yazılı iş sözleşmesi bulunmadığı hallerde işverenin ne yapması gerekir?
Bu durumda, işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.
Süreksiz işlerde iş sözleşmesi yapılması zorunlu mudur?
İş Kanununun 10. maddesine göre, süreksiz işlerde İş Kanununun 8. maddesi uygulanmayacağından, yazılı iş sözleşmesi yapılması zorunlu değildir.
4 ay sürmesi öngörülen bir iş çeşitli sebeplerle 30 günden daha az süre içinde kesildiği durumda bu iş süreksiz iş sayılır mı?
Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir. İş Kanununun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6 ncı maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz işlerde, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Belirli süreli iş sözleşmeleri hangi hallerde yapılır?
Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullarda yapılabilir.
Belirli süreli hizmet akdinde deneme süresi olur mu?
İş Kanununda belirli süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi konulamayacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu tür sözleşmelere de deneme süresi konulabilir.
Belirli süreli iş sözleşmeleri hangi hallerde belirsiz süreli iş sözleşmelerine dönüşür?
Esaslı bir neden olmaksızın birden fazla üst üste(zincirleme) yapılan belirli süreli iş sözleşmeleri, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşür.
Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi nedir?
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.  Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.  İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.
Kısmi süreli çalışan bir işçi aynı anda başka bir işyerinde çalışabilir mi?
İş Kanunu kapsamında, kısmi süreli çalışan bir işçinin başka bir işyerinde çalışmasına yasal bir engel bulunmamaktadır
Tam süreli çalışan bir işçinin sözleşmesi kısmı süreliye çevrilebilir mi?
Bu durum çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik olacağından, işçinin kabulü durumunda sözleşme kısmi süreliye çevrilebilir aksi halde çevrilemez.
Çalışma süresinin bir kısmını kısmi süreli, bir kısmını tam süreli çalışan bir işçinin kıdemi nasıl hesaplanır?
İşçinin kısmi süreli çalışması tam süreliye dönüştürülerek kıdemi hesaplanır. Bu süre kıdem tazminatına hak kazanmada değil, kıdeminin hesaplanmasında dikkate alınır.
İşyerinde çalışma süresi 2 yıl olan ve günde 4 saat kısmı süreli sözleşmeyle çalışan bir işçi işten çıkartıldığı takdirde ne kadar ihbar öneli kullandırılır?
Kısmi süreli çalışan işçi ile tam süreli çalışan işçi arasında ihbar önelleri bakımından herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Bu durumda işyerinde 2 yıl hizmeti olan kısmi süreli çalışan işçiyi işten çıkarmak isteyen işveren 6 hafta ihbar öneli kullandırmak veya bu süreye ilişkin ücreti işçiye ödemek zorundadır.
İşyerinde 2 yıllık çalışmışlığı olan ve günde 4 saat kısmı süreli sözleşmeyle çalışan işçi ihbar öneli kullandırıldığı dönemde ne kadar yeni iş arama izni kullanır?
Kısmi süreli çalışan işçi ile tam süreli çalışan işçi arasında yeni iş arama izni bakımından herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Bu durumda işçi ihbar öneli içerisinde çalıştığı günlerde günlük iki saat yeni iş arama izni kullanır.
Taraflarca süresi belirlenmiş bir sözleşmede, belirlenen sürede işveren işçiyi çağırmazsa işçinin ücreti ne olur?
Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
Deneme süresi 6 ay kararlaştırılabilir mi?
İş Kanununun 15. maddesi emredici nitelikte bulunduğundan toplu iş sözleşmesi yapılmayan işyerlerinde deneme süresi en fazla 2 ay olabilir. Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde deneme süresi dört aya kadar uzatılabilir.
İşyerinde çalışma süresi tam 6 ay olan işçinin ihbar öneli ne kadardır?
İhbar önel süresinin kanunda; altı aya kadar 2 hafta, altı aydan ve birbuçuk yıla kadar 4 hafta, birbuçuk yıldan üç yıla kadar 6 hafta, üç yıldan fazla süren çalışmalarda 8 hafta olarak düzenlenmesi nedeniyle, işyerinde çalışma süresi tam 6 ay olan işçinin ihbar önel süresi 4 haftadır.
Mevsimlik işlerde iş sözleşmesinin askıya alınma durumu nasıldır, bu işlerde çalışan işçiyi yeni dönemde işe çağırmayan işverenin yükümlülüğü nedir?
Mevsime bağlı olarak işin azalıp çoğalması hallerinde, iş mevsiminin sonunda iş sözleşmeleri mevsim nedeni ile askıya alınabilir, yeni mevsimin başlaması ile birlikte tekrar iş sözleşmelerinin yenilenmesi gerekir. Bu koşulların dışında, aksine bir hüküm yok ise işçinin muvafakatı olmadan iş sözleşmeleri askıyla alınamaz. Mevsim nedeniyle iş sözleşmesi askıya alınan işçiye yeni mevsimde işe çağrılmaz ise ihbar ve koşulları var ise kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Mevsim, belirli süreli iş sözleşmesi yapmak için esaslı neden değildir.
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea