ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
soru bankası
İşverenlerin 1 veya 2 günlük istirahat raporlarını SGK'na bildirme zorunluluğu var mıdır?
Hastalık halinde ilk 2 gün geçici iş göremezlik geliri ödenmediğinden, bu raporların SGK'na bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazası ve meslek hastalığı durumunda bildirim yapılmalıdır.
SGDP’li olarak çalışanlar geçici iş göremezlik ödeneği alır mı?
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullük, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek  4/1-a kapsamında çalışmaya devam eden sigortalılar, yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmekteyken; 4/1-b kapsamında çalışan sigortalılar kısa vadeli sigorta kollarından yararlanamaz ve dolayısıyla geçici iş göremezlik ödeneği alamamaktadırlar.
İlk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına tabi olanların emekli olmaları ve 4/1-a kapsamında çalışmaya başlamaları halinde haklarında SGDP hükümleri uygulanmayacaktır.
İlk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına tabi olanların emekli olmaları ve 4/1-b kapsamında çalışmaya başlamaları halinde haklarında bu kişiler isteklerine göre ya sigortalı sayılmayacaklar ya da yaşlılık aylıkları kesilip 4/1-b kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Dolayısıyla bu kişiler hastalık sebebiyle geçici iş göremezlik ödeneği alamayacaklar, ancak iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hali sebebiyle geçici iş göremezlik ödeneği alabileceklerdir.
Rapor ücreti almak için gerekli prim gün sayısı nedir?
Rapor ücreti alabilmek için raporun alındığı tarihten geriye doğru 1 yıl için en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalıdır. Ancak iş kazası sigortasından verilen raporlar bakımından, herhangi bir prim şartı aranmaz.
Raporların kaç günde ödenir?
Hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarında geçici iş göremezlik ödeneği raporun 3. gününden itibaren ödenir. Ancak analık ve iş kazası- meslek hastalığı ile ilgili istirahat raporlarına ilişkin geçici iş göremezlik ödenekleri, istirahatli olunan her gün için ödenir
4(c)’lilere (devlet memurlarına) rapor ücreti ödenir mi?
Geçici iş göremezlik ödeneği, 4/c kapsamındakilere ödenmez. 5510 Sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri 4/c kapsamında sigortalı sayılanlara uygulanmamaktadır.
İşten ayrıldıktan sonra kaç gün içinde alınan raporlar ödenir?
İşten çıkış yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açılan istirahat raporları çalışır raporu alıncaya kadar süre sınırlaması olmaksızın ödenir.
Raporluyken işyerimin kapanması halinde rapor ücretimi alabilir miyim?
Geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır ve sigortalılara iş göremedikleri sürece ödenir, işyerinin kapanması bu ödemeyi engellememektedir.
Kontrollü raporların ödemesi nasıl yapılır?
Sigortalının kontrole gitmesi şartıyla hiçbir şart aranmadan kontrollü raporlar ödenir.
Uzun süreli raporların ödemesi nasıl yapılır?
İşverenin çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması ve sigortalının Kuruma  talepte bulunması halinde  on günü aşan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar yapılır.
Yatarak ve ayakta tedavilerde rapor ücreti nasıl hesap edilir?
Rapor ücreti rapor alınan tarihten önceki son bir yıl içindeki 3 aylık prime göre hesaplanır. Geriye doğru 3 aylık primin ortalaması alınır, tedavi ayakta olmuşsa bu miktarın 2/3’si, tedavi yatarak olmuşsa yarısı ödenir.
Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?
Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde sigortalılar hangi belgeleri kuruma ibraz etmek zorundadırlar ?
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için sigortalıların Kuruma herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek yoktur. Çalışılmadığına dair bildirim girişinin işverence mevzuatta belirtildiği şekilde, rapor bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinin sonuna kadar çalışılmadığına dair bildirim girişi yapma yükümlülüğü devam etmektedir.
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasında hangi süreler dikkate alınmaz
a) Sigortalının tutuklulukta geçen süreleri,
b) Sigortalının iş göremediği süreleri,
c) Grev ve lokavtda geçen süreleri,
d) Askerlikte geçen hizmet süreleri
dikkate alınmaz.
Hastalık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?
Bu sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
a) Sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
b) İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
c) Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,
gerekmektedir
.
İstirahat raporları hangi sağlık kuruluşlarından alınabilir?
İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz. 
Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları da aynen kabul edilmektedir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen istirahat raporları ise, ülkemiz dış temsilcilikler ince onanması hâlinde geçerlidir.
Yatarak tedavilerde, 18 yaşından küçük çocuklar için refakatçi raporu istenir mi?
Refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz.
Emekli Sandığına tabi Devlet Memuruyum. Tek hekim raporuyla ayakta tedavilerde ne kadar süre istirahat kullanabilirim?
Ayakta tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir.
Rapor parası nasıl hesap edilir?
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıldaki son üç ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:
a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.
Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır.
İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.
Prim ve ikramiyeler rapor ödemesine dâhil edilir mi?
4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:
a-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki geçici ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
b- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.
4/1-b kapsamındaki sigortalılar için aylık prime esas kazanç, Kanun’un 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olduğundan, geçici iş göremezlik ödeneğinde esas alınacak tutarın hesabı buna göre yapılacaktır.
Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?
Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.
Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?
Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık niteliğinin ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10'uncu günden başlanarak yitirilmiş sayılacaktır. Ancak, sigortalının ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak sigortalılık niteliğini yitirmiş sayılacaktır.
Örnek: Çalıştığı işyerinden en son primi 17.12.2008 tarihinde ödenen ve 18.12.2008 tarihinden itibaren işten ayrılan sigortalının sigortalılık niteliği 27.12.2008 tarihinde yitirilmiş olacaktır.
İşten çıkışlarda emzirme ödeneği alınabilir mi?
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için,
a) (4/a)lı sigortalar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
b) (4/b)li sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
şarttır.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan, sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üç yüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
(4/b) kapsamındaki sigortalılardan hangilerine emzirme ödeneği verilir?
4(b) kapsamındaki sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilir.
Emzirme ödeneğinden nasıl yararlanılır?
Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için 120 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması ve 4(b) kapsamındaki sigortalıların prim ve prime esas borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Emzirme ödeneği için başvurma süresi var mıdır?
Bebeğin yaşadığının belgelenmesi şartıyla başvurma süresi yoktur. Emzirme ödeneği bir defa ödenir.
(4/b) kapsamındaki şirket ortağı olan sigortalı kadın analık sigortasından yararlanabilir mi? Emzirme ödeneği alabilir mi?
4(b) kapsamında şirket ortağı olan sigortalı kadın analık sigortasından yararlanamaz. Ancak emzirme ödeneği alabilir.
Analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için şartlar nelerdir?
Analık sigortasından yararlanmak için sigortalılığın devam etmesi, bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması, bu sürede çalışmaması ve 4/1-b kapsamında olanlar için prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Analık sigortası dahilinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?
- Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
- Bu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,
- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,
- Kanunun 4/b kapsamında bulunan sigortalıların analıkları halinde genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması,
Gerekmektedir.
Doğum raporlarının kaç günü ödenir? Toplamda kaç günlük ödeme yapılır?

Analık sigortası kapsamında bulunan sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,  geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Doğum öncesi 56 ve doğum sonrası 56 gün olarak üzere toplamda 112 gün olarak ödeme yapılır.

Analık halinde sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?
Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir. Genel sağlık sigortalısı gebeliğin başladığı tarihten itibaren Kanunen tıbbi bakım ve tedavi kapsamında koruma altına alınmışlardır.
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E Ofis No: 15 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea