ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Risk Yönetim Politikası

BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK A.Ş.

Risk Yönetim Politikası


Risk yönetimi politikaları, risk yönetimi sistemi ve süreçlerine ilişkin temel ilke ve standartları belirlemektedir. Politika hükümleri Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmektedir. Her türlü değişiklik için Yönetim Kurulumuzun onayı gerekmektedir. Asgari olarak, politikada belirtilen risk yönetimi sistem ve süreçlerinin uygulamaya konulması ve belirlenen risk limitlerine uyum sağlanması esastır. Şirket genelinde uygulanacak risk yönetimi ilke ve standartlarının belirlenmesi, faaliyet koşullarındaki değişimlere bağlı olarak risk politikalarının güncellenmesi, etkin risk yönetimi sistem ve süreçlerinin tesis edilerek işletilmesi, Şirket’in risklilik düzeyinin izlenmesi, risk limitlerinin tesis edilmesi, bu limitler karşısındaki durumun kontrol edilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulamaya konulması Yönetim Kurulumuzun sorumluluğundadır. Gerekli ve önemli görülen hususlarda, risklilik düzeylerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve takibi amacıyla belirlenen risk limitleri Yönetim Kurulumuz kararıyla yürürlüğe girmektedir. Risk limitlerinin belirlenmesinde risk ölçüm sonuçları ve Şirket’in risk iştahı temel unsurlar olarak dikkate alınmaktadır. Risk limitlerinden ayrı olarak risklilik düzeyini olumsuz yönde etkileyecek gelişme ve oluşumlara ait göstergeler erken uyarı sinyali olarak belirlenmekte ve izlenmektedir. Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Risk Yönetimi Politikası Şirket’in kurumsal yapısının desteklenmesi ve geliştirilmesi açısından temel öneme sahiptir. Risk yönetimi sistem ve süreçlerine ilişkin temel ilke ve standartların belirlenmesi, politikada belirtilen risk yönetimi sistem ve süreçlerinin uygulamaya konulması ve belirlenen risk limitlerine uyum sağlanması politikanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Risk Yönetimi Politikası kapsamındaki faaliyetler, Sosyal Güvenlik mevzuatı ile Şirket’in tabi bulunduğu diğer mevzuatın tanımladığı çerçevede yürütülür. Maruz kalınan riskler; kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, aktif-pasif yönetimi riski, likidite riski, gayrimenkul yatırımı riski, sermaye yatırımı riski ve itibar riski kategorileri altında ayrı ayrı izlenerek değerlendirilip, kontrol edilmektedir. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, izlenmesi, raporlanması, risk yönetimine ilişkin gelişmelerin takip edilmesi, uygulanan yöntemlerin geliştirilmesi, gerekli yasal raporlama, bildirim ve takip işlemlerinin Yönetim Kuruluna raporlanması amacıyla faaliyette bulunur. 

Aktif Pasif Riski Politikası 

Şirket’in varlık ve yükümlülüklerinden kaynaklanan, kredi riski haricindeki tüm finansal risklerini ifade eden aktif-pasif riski kapsamında Şirket’in karşılaşabileceği piyasa riski, yapısal faiz oranı riski, likidite riski, sermaye yatırım riski ve gayrimenkul yatırım riski değerlendirilir. 

Yapısal faiz oranı riski içinde, piyasa riski kapsamında değerlendirilen faiz oranı riskinden ayrı olarak, Şirket’in tüm varlıklarının, yükümlülüklerinin, gelir ve giderlerinin faize olan duyarlılıkları dolayısıyla maruz kalınan riskler takip edilir. 

Kredi Riski Politikası 

Şirkete borçlu olan tarafların yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemelerinden dolayı Şirket’in zarara uğrama ihtimalini ifade eder. Kredi riski doğuran türden karşı tarafla yapılan işlemlerin yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek yönetilmesi esastır.

Operasyonel Risk Politikası 

Operasyonel risk, yetersiz ya da işlemeyen iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp riskidir. Operasyonel risklerin meydana gelme olasılıkları ile meydana gelmeleri halinde yaratacakları etki düzeyi açılarından değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması esastır. Operasyonel riskin yönetiminde, faaliyetlere ilişkin olarak maruz kalınabilecek riskler nedeniyle zarara uğrama olasılığının giderilmesi ya da azaltılmasına yönelik kontroller geliştirilmesi yoluna gidilir. Kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve benimsenen eylem planlarının uygulamaya konulması süreci Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü tarafından izlenir ve raporlanır. 

İtibar Riski Politikası 

İtibar riski, mevcut veya potansiyel müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Şirkete duyulan güvenin azalması veya Şirket itibarının zedelenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek kaybı ifade eder. İtibar riskinin kaynak unsurları (finansal performans, hizmet sürekliliği, müşteri memnuniyeti, yasal düzenlemelere uyum, kurumsal kültür ve kurumsal yönetim anlayışı, yapı ve işleyiş, çalışanların yetkinliği vb.) münferiden ve bir bütün olarak değerlendirilir; risk oluşturan unsurların etkin biçimde yönetilebilmesi için uygun sistem ve kontroller tesis edilir.

Yönetim Kurulu

İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea