ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Okunma Sayısı: 4371411.03.2019Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK
5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesinde 7144 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme

5/5/2018 tarihli, 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7144 sayılı Yasanın 16 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına,  "Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kuruma bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gündür."  Hükmü eklenmiştir.

Buna göre, çalıştırmış oldukları sigortaları ve  çalışma gün sayılarını Kurumumuza tam bildiren işverenler yönünden prime esas kazançtaki eksikliğin;

1-İşverenlerce kendiliğinden tespit edilmesi durumunda eksikliğe ilişkin bildirge, beyanname veya  belgenin,  ilişkin olduğu aydaki verilmiş olan son aylık prim ve hizmet belgesi/beyannamenin verildiği tarihten itibaren,

2-Eksikliğin mahkeme kararları, kurumun denetim ve kontrol elemanları, diğer kurum ve kuruluşların denetim elemanlarının yaptıkları tespitler yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere istinaden tespit edilmesi halinde,  yazılı ihtar sonrası işveren tarafından, 15 gün içinde verilmiş olması halinde,

verilen veya eksikliğinin giderilmesi talep edilen belgedeki SPEK tutarının, belgenin verilmesi gereken yasal sürenin son günündeki brüt asgari ücret tutarının 1/3'ünü geçmemesi ve aynı zamanda ilişkin olduğu ay itibariyle asıl olarak verilmiş olan belgedeki/belgelerdeki SPEK tutarının %1'ini geçmemesi koşuluyla idari para cezası uygulanmayacaktır.

ilgili aya ait eksikliğin giderilmesi amacıyla verilen ek belge/beyanname bakımından bahse konu muafiyetten yararlanılabilmesi  konunun daha etraflıca anlaşılabilmesi için;

1- İşyerinden bildirilen sigortalıların ve bu sigortalıların çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi, eksikliğin sadece bildirimi yapılan sigortalıların prime esas kazançlarına ilişkin olması,

2- Eksik bildirilen prime esas kazanç tutarının, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemesi,

3- Eksik bildirilen prime esas kazanç tutarının, eksikliğe konu aya ilişkin işverence bildirimi yapılan toplam prime esas kazanç tutarının % 1’ini aşmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması ve ayrıca söz konusu eksikliğin;

-Kurum tarafından tespit edilmesi halinde, Kurumca yapılan ihtar üzerine eksikliğin işverence on beş gün içinde giderilmesi,

-İşveren tarafından tespit edilmesi halinde ise eksikliğin bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gün içinde giderilmesi,

gerekmektedir.

Dolayısıyla, gerek Kurum tarafından gerekse işveren tarafından tespit edilen eksiklikte yukarıda belirtilen ilk üç şartın birlikte gerçekleşmesi ve eksikliğin yine yukarıda belirtilen süreler içinde giderilmesi kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına 7144 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen hüküm uyarınca öngörülen idari para cezası muafiyeti uygulamasından yararlanılabilecektir.

Belirtilen süreler içinde eksiklikleri gidermek üzere ek belgenin/beyannamenin düzenlenerek Kuruma verilmemesi halinde, işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.

Örnek 1: (A) işyerinde kayıt incelemesi hususunda yapılan denetimin neticesinde düzenlenen 30/3/2018 tarihli raporda işverenin 2017/01'inci ayda Kuruma toplam 20.295 TL SPEK bildirdiği ve sigortalı ve çalışma gün sayılarında herhangi bir eksikliğin olmadığı ancak 190,75- TL’nin Kuruma eksik bildirildiğinin tespit edilmesi üzerine  05/04/2018 tarihli yazı ile eksikliğin giderilmesi hususunda Kurum tarafından çekilen ihtarın işverene 09/04/2018 tarihinde tebliğ edildiği ve işverenin 22/4/2018 tarihinde bahse konu eksik bildirime ilişkin ek aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma verilmiş olduğu  dikkate alındığında;

Yapılan denetim neticesinde Kuruma eksik bildirildiği tespit edilen tutarın (190,75);

-Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin 1/3’ünden az (1777,50x1/3=592,5)

-Söz konusu ayda Kurumumuza bildirilen toplam SPEK’in %1’inden az (20.295x%1=202.95) olduğu anlaşıldığından,  bahse konu ay için işverence verilen ek aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek 2: Örnek 1'de bahis konusu edilen işyeri ile ilgili yapılan incelemede  eksik bildirildiği tespit edilen tutarın 520,50 TL  olduğu varsayılırsa,

Yapılan denetim neticesinde Kuruma eksik bildirildiği tespit edilen tutarın (520,50 TL);

-Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin 1/3’ünden az (1777,50x1/3=592,5 TL)

-Söz konusu ayda Kuruma bildirilen toplam SPEK’in %1’inden  (20.295x%1=202,95 TL) fazla olduğu anlaşıldığından ek aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının c/4 alt bendine istinaden idari para cezası uygulanacaktır.

 Ayrıca, eksikliğin işverenlerce kendiliğinden tespit edildiği durumlarda  eksikliğe ilişkin bildirge, beyanname veya  belgenin  ilişkin olduğu aydaki verilmiş olan son aylık prim ve hizmet belgesi/beyannamenin verildiği tarihten itibaren 15 günlük süre geçirildikten sonra  verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102/c-2 alt bendine göre,

Mahkeme kararları, kurumun denetim ve kontrol elemanları, diğer kurum ve kuruluşların denetim elemanlarının yaptıkları tespitler yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere istinaden tespit edilmesi halinde, istenilen ek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi hususunda düzenlenen tebligatta belirtilen 15 günlük süre içinde verilmeyip, daha sonra verilmesi halinde, 102/c-4  alt bendi   uyarınca idari para cezası uygulanması

Gerekmektedir.

Örnek 3: Örnek 1'de bahis konusu edilen işyeri ile ilgili yapılan incelemeye istinaden tespit edilen eksikliğe ilişkin ünitece gönderilen ve işverene 09/04/2018 tarihinde tebliğ edilen yazıya istinaden işverenin söz konusu eksikliğe ilişkin belgeyi 26/4/2018 tarihinde Kuruma verdiği varsayılırsa bahse konu bildirimin  kanunda öngörülen 15 günlük süre dışında yapılması nedeniyle işverene 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının c/4 alt bendine istinaden idari para cezası uygulanacaktır.

Örnek 4: (B) işvereni tarafından  15.06.2018 tarihinde Kuruma verilen 2018/Mayıs ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi ile 20.295 TL SPEK bildirilmiş olduğu ve sigortalı ve çalışma gün sayılarında herhangi bir eksikliğin olmadığı ancak daha sonra işverence söz konusu ayda 190,75 TL'nin eksik bildirildiği fark edilirse;

Kuruma eksik bildirildiği fark edilen tutarın (190,75);

-Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin 1/3’ünden az (2029,50x1/3=676,51)

-Söz konusu ayda Kurumumuza bildirilen toplam SPEK’in %1’inden az (20.295x%1=202.95) olduğu,

 Anlaşıldığından,  bahse konu ay için işverence 30/6/2017 tarihine kadar verilecek olan ek aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak söz konusu tarihten sonra işverence kendiliğinden verilecek belgelerden dolayı 102/c-2 alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, kendiliğinden belge vermeye ilişkin 15 günlük süre;

- eksikliğe konu ek belgenin/beyannamenin ilişkin olduğu aya ait yasal süresi içinde Kuruma en son verilen belgenin/beyannamenin bildirim tarihini takip eden günden itibaren,

- eksikliğe konu ek belgenin/beyannamenin ilişkin olduğu aya ait yasal süresi içinde Kuruma verilmiş belgenin/beyannamenin bulunmaması halinde, söz konusu ay için yasal süresi dışında verilmiş ilk belgenin/beyannamenin bildirim tarihini takip eden günden itibaren,

başlayacaktır.

İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea