ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Okunma Sayısı: 1139528.03.2019Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK
Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalıştırılanlarla İlgili Kolay İşverenlik

1/3/2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı işyerleri 5510 sayılı kanunun kolay işverenlik uygulaması kapsamında ek 9 uncu maddenin kapsamına alınmıştır

Konut kapıcısı,  Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde "Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi " ifade etmektedir şeklinde tanımlanmıştır.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar kapsamında olduklarından,  haklarında 5510 sayılı kanuna göre uzun ve kısa vadeli sigorta kolları olan, iş kazaları ve meslek hastalıkları, genel sağlık sigortası ile malullük yaşlılık ve ölüm sigortası ve 4447 sayılı kanununa istinaden işsizlik sigortası kolu uygulanacaktır.

Dolayısıyla 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin a bendi kapsamındaki sigortalılar aynı anda birden fazla işverenin yanında çalışabildiklerinden konut kapıcılığı işyerlerinde istihdam edilen bu kişilerde aynı şekilde birden fazla işyerinde çalışabilecektir. Yine bu kişilerin ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı olmaları, ek 9 uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde çalıştırılanlar gibi   “ay içinde on günden fazla veya eksik çalışanlar”  diye bir ayrıma tabi tutulmamışlardır.

 

Konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacaktır.

Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen işverenler, Kurumca belirlenen tarihe kadar mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapacaklardır. Ancak kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi  vermeleri imkanı bulunmayacaktır. Dolayısıyla  kolay işverenliğe geçişten önceki dönemler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Konut kapıcılığı işyerleri için bu yeni uygulama zorunlu olmamakla birlikte 1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak tescilli işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekecektir.

 

1/3/2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde "İşyeri Bildirgesi" ile "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi " Kuruma gönderilecektir.e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma gönderilecektir.

Konut kapıcılığı işyerlerinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için ayrı işe giriş bildirgesi düzenlenecektir.

Sigortalı bildiriminin çalışmanın başladığı ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması halinde ilgili bildirimler işleme alınacak, ancak bu sürenin dışında gönderilen  bildirimler  incelendikten sonra düzenlenecek rapora göre işlem yapılacaktır.

 

Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan edilen gün sayısının 30 günden az olması halinde eksik gün belgeleri Kurumca istenilebileceğinden, bu belgelerin işverence saklanması gerekmektedir.

Sigortalıların prime esas kazançları,  günlük asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında olmak üzere  işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre beyan edilecektir.Konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma verilmeyecektir.

Çalışanların % 34,5 oranındaki sigorta primleri işverenler tarafından ödenecektir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si kısa vadeli sigorta kolları primi olup ayrıca 4447 sayılı Kanuna göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödenecektir. Sigortalı hissesi, diğer sigortalılarda olduğu gibi % 9 uzun vade sigorta kolları, % 5 genel sağlık sigortası, % 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere % 15’dir.

İşverenler gün ve kazanç beyanında değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyeceklerdir.

Beyan edilen gün ve kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan gün ve kazanç üzerinden oluşturulmaya devam edecektir. İşverenin, otomatik oluşturulan bu tahakkukları, beyan giriş ve teşvik tanımlama sistemine girip güncellemediği sürece, geçerli sayılacaktır. Sigortalının bir önceki ayda bildirilen PEK ve gün sayısından günlük kazancı bulunacak ve bulunan günlük PEK üzerinden hesaplanan 30 günlük PEK, teşviksiz ve bir önceki ayda bildirim yapılan belge türü üzerinden otomatik olarak tahakkuk edecektir.  Ayrıca bu kapsamda  damga vergisi tahakkuku yapılmayacaktır

Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenecektir.

Çalışanlar için ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri ve gün sayıları e-SGK İşveren sistemi üzerinden çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar girilecektir. Konut kapıcılığı işyerlerinde eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgeler Kuruma verilmeyecek ancak gerektiğinde Kurumca istenebileceğinden ibraz edilmek üzere işverence saklanacaktır. Konut kapıcılığı işyerleri için de mevcut eksik gün nedenleri esas alınacaktır.

Tahakkuk eden borç tutarları, ilişkin olduğu  ayı takip eden ayın on beşinden itibaren banka borç sorgusunda gösterilecektir. Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacak, Bankalar vasıtasıyla yapılacak ödemeler, ödeme süresi geçmemiş prim borçları için  "25-SSK Prim Kodu" ile  ödeme süresi geçmiş prim borçları "22-Geçmiş Dönem Kodu" ile ödenecektir.

denetim raporu, mahkeme kararı, kamu kurumlarından alınan bilgi ve belgeler hariç olmak üzere geriye dönük gün ve kazanç değişikliğine  izin verilmeyecektir.

 Bu işyerlerinde çalışanların sigortalılıkları; bu kapsamdaki çalışmaların sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi, aylık talebinde bulunulması veya sigortalının ölümü halinde sona erecektir. Çalışanların işten ayrılışı "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi " ile mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla yapılacaktır.

Bildirim çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde yapılacaktır.

Bu işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların yabancı uyruklu olmaları halinde uyruğunda olduğu ülke ile ülkemiz arasında yapılmış sosyal güvenlik sözleşmesinin olup olmamasına göre sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri veya 5510 sayılı kanun hükümleri zorunlu olarak uygulanacaktır

Bu şekilde yapılan tescil sonucunda konut kapıcısı olarak çalıştırılanlar  ve bu kişileri   çalıştıran işverenleri  hakkında 5510 sayılı kanun hükümleri gereğince 4/a kapsamındaki sigortalılar ve işverenleri bakımından farklı bir uygulama yapılamayacağından gerek sosyal sigorta yardımlarından yararlanma ve gerekse yükümlülüklere uyulması ve yaptırımları bakımından  herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Kolay işverenliğe geçiş aşamasında, işverenin bir önceki ay aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı aktif sigortalıları beyan girişi yapılması amacıyla işverenlere gösterilecek olup, bu sigortalılardan sistemde işe girişi kayıtlı olmayanların olması durumunda sigortalı işe girişler sisteme tanımlanmadığı sürece kolay işverenliğe geçiş yapılamayacaktır. Bu durumda sigortalıları bulunan işverenlerin gerekli işe giriş işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea